Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zpravodajství OSF

V této sekci naleznete reporty k jednotlivým výzvám IOP a OP LZZ o stavu předložených a schválených projektů včetně jejich finančního objemu.

1 2 3   Následující   ››

Útvary policie ČR předložily 13 projektů do výzvy IOP č. 12

Výzva IOP č. 12 byla dne 31. 8. 2011 ukončena. Útvary policie ČR, pro které byla výzva určena, podaly celkem 13 projektů v celkové hodnotě přes 260 mil. Kč. Nyní bude probíhat formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti předložených projektů. Projekty se zaměřují na nákup lokalizačních a záznamových zařízení hlavně pro hlídky dopravní a pořádkové policie. Mezi tato zařízení patří např. speciální kamery, počítače, dotykové monitory, navigace nebo vysílačky. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Výzva IOP č. 11 byla uzavřena

Výzva IOP č. 11 byla po měsíčním prodloužení dne 31. 7. 2011 ukončena. Celkem bylo podáno 43 projektů v celkové hodnotě přes 2 mld. Kč. Hodnotící komise zasedla už třikrát a schválila 19 projektů v celkové hodnotě necelých 1,2 mld. Kč. Vydaných Právních aktů je zatím devět v hodnotě přes 930 mil. Kč. Projekty předložené do této výzvy se zaměřují např. na budování nových informačních a komunikačních sítí a služeb Integrovaného záchranného systému (IZS), které mají zajistit propojení všech složek IZS mezi sebou a zajistit vysokou akceschopnost a operabilitu.  V praxi to znamená, že dojde ke zkrácení času mezi ohlášením nehody a zásahem jednotek IZS. Principy linky 112 budou rozšířeny na všechna operační střediska základních složek IZS. Nebude už tedy záležet, na kterou linku se nehoda nahlásí, vše bude řízeno centrálně a operátoři si nebudou muset informace telefonicky předávat. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Ve výzvě IOP č. 09 komise projednala všechny projekty

Výběrová komise ve výzvě č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě už projednala všechny projekty a schválila celkem 27 projektů v celkové hodnotě přes 1 388 milionů Kč. Alokace výzvy byla navýšena o 200 milionů, přesto podané projekty alokaci převýšily o více jak 550 milionů Kč. Podporovanými aktivitami v této výzvě je budování komunikační infrastruktury a elektronizace služeb územní veřejné správy, což je např. digitalizace archivů, vytvoření metropolitní sítě k propojení Magistrátu s městskými úřady nebo elektronizace služeb s cílem zefektivnit práci úředníků a zajistit kvalitnější služby občanům. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.

 

První vydané Právní akty ve výzvě č. 08 IOP

Ve výzvě č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Výběrová komise začátkem května schválila 3 projekty v hodnotě přes 400 milionů Kč. Tím bylo schváleno 27 projektů z 28 předložených. Došlo už i k vydání 11 Právních aktů v celkové hodnotě přes 340 milionů korun. Projekty v této výzvě se zaměřují na eGovernment v krajích - zefektivnění veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. V rámci této výzvy vznikají v krajích technologická centra . Realizace projektů má dopad na širokou cílovou skupinu, od zaměstnanců úřadů v krajích až po samotné občany. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Výběrová komise už schválila všechny projekty ve výzvě č. 06 IOP

Výběrová komise  v rámci výzvy č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích schválila už všechny předložené projekty v celkové hodnotě necelých 900 milionů Kč. Obce s rozšířenou působností podaly celkem 174 projektů. Právní akty byly zatím vydány k 142 projektům. Výzva byla rozdělena do 3 částí – I. zřízení technologických center, II. pořízení elektronické spisové služby a III. vnitřní integrace úřadu. Obce měly možnost podat jeden projekt ke všem částem výzvy nebo na každou část zvlášť samostatný projekt. Realizace těchto projektů povede k elektronizaci veřejné správy, především pomocí tzv. Technologických center. Jejich úkolem bude zajistit přenos, uchování a bezpečné zpracování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky, zprostředkovaně pro občany . Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Všechny projekty ve výzvě č. 03 IOP jsou schváleny

Výběrová komise schválila všech 30 předložených projektů ve výzvě č. 03 IOP - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Právní akty už byly vydány ke všem schváleným projektům, kromě jednoho, který zůstává v zásobníku projektů. Alokace výzvy byla navýšena o 530 milionů Kč, ale i tak byla alokace převýšena o více jak 560 milionů Kč. Mezi projekty, které do této výzvy předložily orgány státní správy, patří např. základní registry nebo datové schránky a mají přímý dopad na realizaci tzv. strategie Smart Administration. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.

 

Ve výzvě OP LZZ č. 69 bylo schváleno 46 projektů

Dne 6. 4. 2011 zasedla hodnotící komise k výzvě č. 69 - Vzdělávání pro územní veřejnou správu a schválila celkem 46 ze 78 předložených grantových projektů. Projekty, které se nedostaly do hodnotící komise, bohužel neprošly formálním hodnocením, hodnocením přijatelnosti nebo věcným hodnocení. Cílem projektů je např. zajistit vzdělávání v oblasti manažerského řízení, komunikačních a prezentačních dovedností, vzdělávání a v oblasti práva a legislativy prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů (př. e-learning). Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.

 

Ve výzvě č. 08 IOP byla schválena většina projektů

Od začátku roku 2011 zasedla  v rámci výzvy č. 08 IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích výběrová komise již po čtvrté a schválila další 4 projekty. Do výzvy bylo podáno 28 projektů v celkové hodnotě přes 2 miliardy Kč. V rámci této výzvy vznikají v krajích Technologická centra, která přispívají k eletronizaci výkonu veřejné správy, zjednodušují dostupnost dat z centrálních systémů a zároveň zabezpečují bezpečný přenos a ukládání velkého množství dat. Tím se práce úředníků zjednoduší a zefektivní. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Dalších 9 schválených projektů ve výzvě č. 59 OP LZZ

Koncem února opět zasedla hodnotící komise k výzvě č. 59 - Efektivní správní úřad II. a schválila 9 z 10 projektů v hodnotě necelých 140 milionů Kč. Celkem je již schváleno 55 projektů ze 77 obdržených žádostí. Uskutečnění těchto projektů představuje podmínku pro naplnění strategie Smart Administration, pomocí cílů jako je např. zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadů, zlepšení kvality managementu a řízení úřadů nebo snížení administrativní zátěže orgánů veřejné správy. Bližší strukturované informace o výzvě v přiloženém souboru.

 

Byly schváleny první projekty, které krajům pomohou se sdílením jejich dat

K výzvě IOP č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích již zasedly dvě výběrové komise a schválily skoro polovinu podaných projektů v celkové hodnotě přes 715 milionů Kč. Oprávněnými žadateli byly kraje, které měly možnost podat do výzvy více než jeden projekt a této možnosti využily.  Bylo podáno 28 projektů v celkové hodnotě přes 2 miliardy Kč. Schválené projekty v této výzvě se zaměřují například na tvorbu technologických center a spisových služeb v kraji, digitalizaci a ukládání dat nebo na vnitřní integraci úřadu. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

První schválený projekt ve výzvě IOP č. 11

Ve výzvě IOP č. 11 byl 17.1. 2011 schválen první podaný projekt s názvem „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“ v hodnotě přes půl miliardy. Celková alokace této výzvy, která přesahovala dvě miliardy Kč, je tudíž z jedné čtvrtiny vyčerpána. Oprávnění žadatel mohou své projekty podávat do konce června 2011. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Do výzvy IOP č. 09 byly podány projekty za více než 2 mld. Kč

Dne 1. 12. 2010 byla uzavřena výzva č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě. Celkem do této výzvy bylo podáno 41 projektů v hodnotě přes 1 754 milionů Kč. Alokace výzvy tak byla překročena o 75%. Oprávněnými žadateli byla statutární města České republiky kromě hlavního města Prahy. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti jednotlivých žádostí momentálně probíhá na pobočkách Centra pro regionální rozvoj (CRR). Poté bude probíhat věcné hodnocení na odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra. Výběrová komise zasedne v průběhu měsíce ledna 2011. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.

 

Příjem projektů do výzvy IOP č. 08 byl již ukončen

Do výzvy č. 08 IOP bylo podáno 28 projektů v celkové hodnotě přes 2 044 433 978 Kč. Kraje, které byly oprávněnými žadateli v této výzvě, mohly podávat projekty zaměřené například na zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílených dat nebo na výstavbu datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb. V současnosti probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti jednotlivých žádostí na pobočkách Centra pro regionální rozvoj (CRR). Následně bude probíhat věcné hodnocení. Nejbližší výběrová komise je plánována na leden 2011. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Komise schválila projekt Národního archivu ve výzvě č.10 IOP

Dne 15.11. 2010 zasedla hodnotící komise k výzvě č. 10 IOP - Elektronizace služeb veřejné správy a schválila projekt podaný Národním archivem v celkové hodnotě přes 466 milionů korun. Alokace, která činila více jak 470 milionů korun, tak byla téměř vyčerpána. Cílem tohoto projektu je vytvoření Národního digitálního archivu, tzn. vybudování infrastruktury, která zajistí trvale udržitelné a bezpečné uchování elektronických dokumentů vybraných veřejnými archivy za archiválie a jejich zpřístupnění subjektům veřejné správy a občanům. Dále vznikne komplexní metodika pro standardizaci procesů správy elektronických dokumentů. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Všechny projekty ve výzvě OP LZZ č. 58 byly zhodnoceny

Poslední hodnotící komise zasedla koncem října a projednala zbývající projekty ve výzvě č. 58 - Řízení lidských zdrojů v úřadech státní správy . Celkem bylo podpořeno 21 projektů v hodnotě 169 527 338 Kč. Tato výzva byla určena, jak už název napovídá, pro úřady státní správy, které podaly celkem 30 projektů v hodnotě přes 290 mil. Kč. Jedním z cílů této výzvy je zefektivnit vzdělávání  a rozvoj úředníků. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

 
1 2 3   Následující   ››