Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zpracování a dodání dvojjazyčné publikace a vytvoření internetové aplikace úspěšných projektů financovaných z IOP a OP LZZ – oblasti podpory v gesci Ministerstva vnitra (VZ malého rozsahu)

Č. j. MV- 37767-4/P-2011

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Zpracování a dodání dvojjazyčné publikace a vytvoření internetové aplikace úspěšných projektů financovaných z IOP a OP LZZ – oblasti podpory v gesci Ministerstva vnitra“, jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) mimo režim tohoto zákona a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce