Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změny českého eGovernmentu nekončí – na základní registry navazují další projekty

Základní registry. Dosud největší projekt českého eGovernmentu, který má přinést zásadní kvalitativní změny fungování veřejné správy, podpořilo Ministerstvo vnitra přibližně 2,5 miliardami korun z Integrovaného operačního programu. Zavedením a spuštěním základních registrů ovšem změny českého eGovernmentu nekončí. Aby byl systém základních registrů plně funkční v rámci veřejné správy v České republice, musí být propojen nejen s řadou dalších integračních projektů, ale i se systémem dalšího vzdělávání úředníků.

Stát začal využívat data efektivněji

Stát, který spravuje množství údajů o občanech, ekonomických subjektech i nemovitostech, se díky projektům podpořeným ze strukturálních fondů nyní učí data efektivněji využívat. Státem spravovaná data, která jsou mnohdy nekonzistentní, roztříštěná a nejednotná, se sjednotí a nakládání s nimi se zjednoduší díky projektu základních registrů a dalších navazujících projektů, ať už strategického či podpůrného významu. Nezbytné je například napojení všech ústředních orgánů státní správy na systém základních registrů tak, aby mohly čerpat údaje obsažené v základních registrech a zároveň zajistit i efektivnější využívání dat ostatními orgány veřejné moci.

Na nový systém práce s datovými základnami je nutné také připravit úředníky správních úřadů
i územních samosprávných celků. Úspěch těchto klíčových změn závisí zcela jistě na tom, zda a do jaké míry jej úředníci a veřejnost akceptují. Úředníky je třeba vybavit nezbytnými kompetencemi pro tuto práci a klienty úřadů přesvědčit o nezbytnosti a přínosu těchto změn, které jim v budoucnu usnadní komunikaci s úřady.

Bez dalších integračních projektů se základní registry neobejdou

Pokud jde o existující čtyři základní registry (ROS – Registr osob, ROB – Registr obyvatel, RPP – Registr práv a povinností, RUIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), ty jsou v současné době již plně funkční v rámci Informačního systému základních registrů (ISZR), jehož provoz zajišťuje Správa základních registrů. Nad bezpečností údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů prostřednictvím ORG, což je Převodník identifikátorů fyzických osob. Vlastní správa jednotlivých registrů je rozložena mezi více institucí – Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad a Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Pro zajištění plné kompatibility systému základních registrů s dalšími existujícími systémy používanými ve veřejné správě v České republice je nezbytné zajistit jejich vzájemné propojení za účelem sdílení bezpečných a státem garantovaných dat a tím urychlení komunikace s úřady. To se uskutečňuje prostřednictvím realizace celé řady integračních projektů, jejichž cílem je právě propojit informační systémy jednotlivých institucí se základními registry. Dobrým příkladem mohou být projekty Ministerstva financí nebo Českého statistického úřadu.

Integrace ARES se systémem základních registrů

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a gestory jednotlivých informačních systémů veřejné správy nedávno dokončilo projekt Integrace ARES se systémem základních registrů. Projekt, který zajišťuje propojení informačního systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) se systémem základních registrů, byl spolufinancován z Integrovaného operačního programu v částce přesahující 27 milionů korun.

Účelem projektu bylo integrovat data základních registrů (speciálně Registru osob) do datové základny ARES a zajistit tak přístup ke kvalitnějším informacím (obohaceným o data ROS) pro uživatele ARES. Tato integrace podporuje tvorbu samotné datové základny ROS a minimalizuje tím náklady na jeho vybudování. Integrovaný ARES tak poskytuje nejen komunikační prostředí pro sdílení dat se základními registry veřejné správy, ale zároveň funguje jako zdroj údajů o podnikatelských subjektech podpořený referenčními údaji ze základních registrů.

Uživatelé a aplikace nebudou muset žádat o údaje přes několik agendových informačních systémů. Pro orgány veřejné správy to bude znamenat urychlení a zjednodušení agend, pro uživatele z řad veřejné správy, firem a institucí zvýšení kvality poskytovaných služeb,“ soudí Zdeňka Máchová, manažerka projektu.

Provázání statistických registrů se základními registry

K dalším integračním projektům patří projekt Českého statistického úřadu s názvem Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS. Cílem projektu, financovaného z Integrovaného operačního programu částkou vyšší než 111 milionů korun,  je vytvořit soustavu vzájemně provázaných statistických registrů, která bude datově propojena se základními registry veřejné správy. V rámci projektu nejprve dojde k vytvoření, zprovoznění a užívání jednotlivých statistických registrů a poté budou tyto individuální registry integrovány do jednotného prostředí za účelem jejich vzájemného propojení, provázání a odstranění duplicit.

Soustava statistických registrů se skládá z registru ekonomických subjektů (RES), registru sčítacích obvodů a budov (RSO), databáze fyzických osob (DFO), registru ubytovacích zařízení a zemědělského registru. Všechny tyto registry jsou určeny pro statistické potřeby a obsahují oproti administrativním registrům s obdobnou náplní také informace využívané pro statistická šetření.

Díky propojení základních registrů se statistickými bude možné údaje zjišťované statistickým šetřením získat jednodušeji a s menším zatížením respondentů vzhledem k přesnějšímu výběru respondentů a k menšímu rozsahu zjišťovaných údajů. To povede k vyšší kvalitě výstupů ze statistických šetření a k získání kvalitnějších socio-ekonomických informací,“ vysvětluje hlavní přínosy projektu Jiří Jančařík, manažer projektu.

I úředníci se musí na práci se základními registry připravit

Smyslem projektů českého eGovernmentu není jen zavést nové informační a komunikační technologie na úřady, účelně propojit existující data, zrychlit a zpřesnit práci úředníků. Jejich smyslem je především zkvalitnit služby poskytované klientům úřadů. Aby tomu tak bylo, na práci v novém informačním a komunikačním prostředí musí být připraveni i úředníci. Proto se vedle nákladných investičních projektů realizují i neinvestiční projekty financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jež mají za úkol úředníky na nové podmínky připravit a vybavit je příslušnými odbornými kompetencemi pro snadné zvládnutí změn v jejich každodenní práci. 

Ministerstvo vnitra nyní například realizuje projekt Osvěta – Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Administration, jehož hlavním cílem je podpora zvyšování povědomí o strategii Smart Administration ve veřejné správě a předávání informací směrem k zástupcům správních úřadů a organizačním složkám zřizovaným těmito úřady.  V návaznosti na hlavní cíl projektu Osvěta – Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Administration, byly realizovány konference, jejichž záměrem bylo přiblížit veřejné správě problematiku realizace Smart Administration v praxi což velice dobře reprezentují základní registry.  I v regionech čeká úředníky hodně práce s napojením agendových informačních systémů do systému základních registrů. Připravit úředníky na práci se základními registry pomáhá téměř devadesát eGON Center rozmístěných v regionech. Nepřímo tyto projekty podporují další stovky projektů veřejné správy zaměřené na rozvoj lidských zdrojů, zvyšování kvality řízení a good governance.  

Financování projektů ze strukturálních fondů

Na projekt základních registrů, který je bezesporu nejnáročnějším projektem českého eGovernmentu, navazují desítky dalších projektů podpořených Ministerstvem vnitra prostřednictvím Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Všechny tyto projekty spojuje společná snaha přinést zásadní kvalitativní změny fungování veřejné správy v České republice. Ministerstvo vnitra v letech 2007–2013 přispěje na modernizaci veřejné správy prostřednictvím konkrétních projektů částkou vyšší než 13 miliard korun ze strukturálních fondů Evropské unie.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

 

PR článek ke stažení: