Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Zlínského kraje

Operační program Operační program Liské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 57 - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě
Realizátor Krajský úřad Zlínského kraje
Celkové náklady projektu 6 979 718 Kč
Přínosy projektu
  • Modernizace systému řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje;
  • Odborná příprava a vzdělávání personalistů, vedoucích zaměstnanců i politiků v klíčových oblastech personálního řízení;
  • Vytvoření speciální strategie na základě personálního auditu, která poslouží jako manuál pro zaměstnance i manažery krajského úřadu při aplikaci moderních nástrojů do personálních procesů.;
  • Průzkum spokojenosti zaměstnanců, který poskytne průběžnou reflexi vybudovaného systému řízení lidských zdrojů a umožní mimo jiné včas odhalit nesrovnalosti v nastavení procesů;
  • Systémový audit, zaškolení týmu zlepšovatelů nebo nákup softwaru na podporu auditu a projektového řízení, jehož prostřednictvím bude město hledat východiska pro efektivnější fungování úřadu a jeho pracovníků
Obsah projektu Projekt je zaměřen na zefektivnění a modernizaci systému řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje prostřednictvím optimalizace personálních procesů, zavádění moderních nástrojů personálního řízení a odborné přípravy a rozvoje personalistů, vedoucích zaměstnanců i politiků v klíčových oblastech personálního řízení.
Projekt komplexně řeší vybudování kvalitního systému ŘLZ, který:
-  bude postaven na základě správně definovaných procesů - tzn. bude zahrnovat všechny personální procesy ve vzájemné provázanosti a maximální funkčnosti, tj.stávající procesy budou podrobeny auditu a optimalizaci, budou vytvořeny nové metodiky, příručky a zavedeny nové personální procesy,
- bude využívat moderní nástroje zvyšující jeho efektivitu  - tzn. bude využívat základy personálních procesů, které již na úřadu existují a současně bude aplikovat nejmodernější nástroje ŘLZ, které vhodně implementuje do úřadu (např. kompetenční profily, Development centra, řízení podle kompetencí, talent management, personální controlling, průzkumy spokojenosti apod.),
- bude realizován kompetentními osobami - tzn. bude podporován politiky ZK, kteří vnímají jeho potřebnost, bude využíván a respektován manažery, kteří jej chápou jako důležitý instrument pro vedení a rozvoj svých podřízených a umí používat jeho nástroje a bude spravován, inovován a realizován personalisty, coby HR specialisty, kteří mají znalosti, schopnosti a dovednosti k realizaci personálních činností a slouží jako odborní poradci manažerům úřadu. 
Výsledek přispěje ke zvyšování výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců, zvyšování efektivity a kvality řízení na úřadu prostřednictvím optimálního využití lidského potenciálu.
Projekt reaguje na výsledky analýzy počátečního stavu ŘLZ na KÚZK, která identifikovala rezervy v této oblasti a poskytla podklady pro vytvoření Personální strategie KÚZK. Ta vytyčila strategické cíle, po jejichž naplnění bude dosažena potřebná úroveň ŘLZ na úřadu.
Napsali jsme o nich

Zlínský kraj zlepší procesy uvnitř úřadu

Zaměstnanci jsou nejcennějším zdrojem všech společností a úřadů. Řízení lidských zdrojů je pak strategickým a promyšleným přístupem k úspěšnému fungování společnosti. Chytrá strategie, optimální procesy a moderní technologie samy o sobě nepostačí k dosahování kvalitních výsledků. Důležité je, aby sami zaměstnanci tyto změny přijali za své a dokázali se s nimi ztotožnit.

Nový přístup k řízení lidských zdrojů sice stále chápe člověka jako součást nákladů, ale chce pracovat také s jeho uplatněním ve společnosti a zvyšovat jeho přínos pro firmu. Platí to jak v soukromé sféře, tak i ve veřejné správě. Aktivity zaměřené na zlepšení systému řízení zaměstnanců mohou jen přispět k efektivnějšímu fungování úřadu nebo firmy.

Projekt Zlínského kraje za téměř sedm milionů korun je zaměřen na modernizaci systému řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje. „Prostřednictvím správně definovaných procesů a za využití moderních nástrojů v oblasti lidských zdrojů chceme dosáhnout zvýšení výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců a lepšího fungování úřadu,“ říká Ing. Vladimír Kutý, ředitel Krajského úřadu Zlínského  kraje. V rámci projektu také dojde k odborné přípravě a vzdělávání personalistů, vedoucích zaměstnanců i politiků v klíčových oblastech personálního řízení.

Na základě personálního auditu bude na krajském úřadě Zlínského kraje vytvořena speciální strategie, která poslouží jako manuál pro zaměstnance i manažery krajského úřadu při aplikaci moderních nástrojů do personálních procesů. Následně bude realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců, který poskytne průběžnou reflexi vybudovaného systému řízení lidských zdrojů a umožní mimo jiné také včas odhalit nesrovnalosti v nastavení procesů. „Personální controlling tvoří poslední fázi pomyslného cyklu navrženého systému, který umožní sledování¨a vyhodnocování měřitelných ukazatelů výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů,“ říká Ing. Vladimír Kutý a komentuje svoji práci slovy Kennetha Blancharda, že „nejlépe strávená minuta je ta, kterou investuji do lidí. Ironií je, že většina společností ve skutečnosti vydává více času a peněz na údržbu budov a zařízení než na výběr a rozvoj vlastních lidí“.

Více informací

 http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=10953