Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zástupci místní samosprávy už mají schválené projekty za více než 1,6 miliardy korun

Nejaktivnější příjemci evropské dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) jsou zástupci místní samosprávy z Jihomoravského kraje. Dosud jim bylo schváleno přes 180 milionů korun na vzdělávací centra pro úředníky, zavádění moderních metod v personalistice nebo zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejné správy, další 58 milionů korun směřuje na nákup informačních technologií a digitalizaci úřadů. Nejvíce schválených projektů mají organizace veřejné správy ze Středočeského kraje.

Výsledky vycházejí z průběžného hodnocení schválených projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR.

Nejvíce peněz půjde mezi žadatele z jižní Moravy

Nejúspěšnějším regionem České republiky co do objemu schválených prostředků je Jihomoravský kraj, kterému bylo dosud schváleno 635 projektů v celkové hodnotě okolo 238 milionů korun. Druhým v pořadí je Moravskoslezský kraj (229 milionů korun).

V porovnání s výsledky posledního hodnocení si polepšil Ústecký kraj, který se přesunul z desáté pozice na sedmou, získá z evropských fondů více prostředků než někteří jeho konkurenti. „Každým rokem získáváme další zkušenosti s přípravou projektů. To se také promítlo ve zlepšení pozice našeho kraje,“ komentuje úspěšné čerpání Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. 

Kraj tak například předběhl pardubické organizace veřejné správy o deset milionů korun, přičemž ještě na konci loňského roku byly právě ony úspěšnější v čerpání. Podobně na tom je Olomoucký nebo Liberecký kraj. Na opačné straně stojí Plzeňský kraj s „pouhými“ 66 miliony korun, vystřídal tak Karlovarský kraj.

Středočeský kraj boduje v elektronizaci úřadů

Nejvíce schválených projektů co do počtu vykazuje Středočeský kraj, kterému se dosud podařilo předložit 911 úspěšných projektů. V tomto kraji bylo od roku 2007 vytvořeno a zmodernizováno nejvíce kontaktních míst Czech POINT v celé České republice. Celkem tak bylo schváleno přes 83 milionů korun z IOP na 889 projektů souvisejících s elektronizací veřejné správy. Druhým v pořadí je kraj Vysočina s počtem 663 projektů a třetí Jihomoravský kraj.

Podíl místní samosprávy na celkové alokaci

Podíl státní správy a samosprávy na projektech v jednotlivých operačních programech se značně liší. V rámci IOP, který řeší převážně finančně náročné projekty typu zavádění informačních technologií, připadá 95 procent na státní správu a pouze 5 procent na místní samosprávu. Rovněž v rámci OP LZZ je tento poměr ve prospěch státní správy (66 ku 34). Z celkového objemu vydaných rozhodnutí ve výši 13,9 miliardy korun za oba operační programy připadá na projekty realizované na místní úrovni pouze 1,6 miliardy korun.

Jak mohou evropské peníze pomoci obyčejným lidem?

Do úřadů po celé České republice jsou s pomocí evropských dotací zaváděny moderní technologie, jako jsou například kontaktní místa CzechPOINT. Na regionální úrovni rovněž vznikají tzv. Technologická centra, která budou zajišťovat správu a výměnu dat mezi úřady. Občané tak získají na nejbližším úřadu výpis z centrálního registru osob nebo digitální mapy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Jedno z takových center vzniká například v Novém Jičíně, další v Karviné.

Peníze směřují také na vzdělávání úředníků

Peníze z evropských fondů nyní umožňují také připravit pro úředníky vzdělávací programy, zlepšit práci personálních oddělení nebo motivovat zaměstnance veřejných institucí. Například Zlínský kraj předložil v rámci OP LZZ žádost o finanční podporu na realizaci auditu personálních procesů na Krajském úřadu Zlínského kraje, odbornou přípravu a vzdělávání personalistů, vedoucích zaměstnanců i politiků v klíčových oblastech personálního řízení. Projekt přijde Zlínský kraj na téměř sedm milionů korun, přičemž 85 procent nákladů pokryje právě evropská dotace. Jiným příkladem je projekt Katastrálního úřadu v Jihomoravském kraji na vzdělávání personalistů. Díky významné finanční podpoře z EU management úřadu lépe vyhodnotí situaci v oblasti řízení svých zaměstnanců a využije nové metody v personalistice.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra

Bezproblémové čerpání evropských dotací pro zlepšování kvality veřejné správy, vzdělání úředníků a modernizaci úřadů zajišťuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Ten jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, následně vybírá a hodnotí předložené projekty, kontroluje jejich průběh. Mezi žadatele se řadí obce, kraje či orgány státní správy. Na celé programové období má Ministerstvo vnitra k dispozici celkem 21,3 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Tisková zpráva ke stažení: