Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registry

ZR.jpg   Projekt Základních registrů veřejné správy je realizován v rámci výzvy č. 03 - "Rozvoj informační společnost ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je zavedení a spuštění tzv. základních registrů, jež budou představovat bezpečnou a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech, která zásadně sníží administrativní náročnost jakéhokoliv procesu. Řada informací bude sdílených a občan-zákazník nebude muset absolvovat identický úkon několikrát – místo něj budou „obíhat“ data. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt více než 3 mld. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Realizátor Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu osobních údajů
Celkové náklady projektu 3 089 691 372 Kč
Přínosy projektu
  • sdílení dat mezi úřady a institucemi;
  • snížení administrativní náročnosti procesních úkonů;
  • vyšší míra efektivity všech souvisejících procesů;
  • odstranění duplicitních a neaktuálních údajů.
Obsah projektu Základní registry představují mozek eGovernmentu v České republice a všech souvisejících projektů elektronizace veřejné správy. Zavedením základních registrů dojde k odstranění duplicitních a neaktuálních údajů a daleko vyšší míře efektivity všech souvisejících procesů. 

Postupně budou do provozu uvedeny čtyři základní registry. Registr obyvatel (ROB), který spravuje Ministerstvo vnitra, obsáhne například jméno a příjmení, datum a místo narození a státní občanství. ROB však poskytne také údaje, jež se prolínají s dalšími systémy a projekty v rámci eGovernmentu: čísla elektronických občanských průkazů, údaj o tom, zda má daná fyzická osoba datovou schránku a doručovací adresu.

Registr osob (ROS) spravovaný Českým statistickým úřadem se zaměří na ekonomické jednotky: živnostníky, firmy, občanská sdružení, ale rovněž orgány veřejné moci a organizační složky zahraničních právnických osob. Hlavním zdrojem dat budou obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a další agendové informační systémy. Aby bylo možné subjekt považovat za osobu, která bude k nalezení v registru, musí se registrovat či evidovat před tím, než zahájí svou činnost u některého správního subjektu či jiného úřadu.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), který spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální, bude tvořit údaje o základních územních a správních prvcích. RUIAN tak nabídne uživatelům informace nejen geografické, ale i správní: například správní obvod obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, region soudržnosti, vyšší územní samosprávní celek anebo městský obvod a městská část ve statutárních městech a v hlavním městě Praze. Samozřejmostí jsou údaje na úrovni krajů, obcí, části obcí, ulic, čísla popisného, čísla orientačního, stavebních objektů nebo pozemků v podobě parcel.

Registr práv a povinností (RPP) spravovaný Ministerstvem vnitra bude mimo jiné garantovat oprávněnost při nakládání s údaji o fyzických nebo právnických osobách. Uživatel v této souvislosti získá ověřené referenční údaje o agendách a orgánech veřejné moci, které je vykonávají. Do RPP budou zapisovány údaje o rozhodnutích, na jejichž základě došlo ke změně referenčních údajů v základních registrech, a údaje o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Nad kontrolou a především bezpečností údajů v základních registrech bude bdít Úřad pro ochranu osobních údajů, do jehož gesce spadá i podstatný stavební kámen celého systému - převodník identifikátorů fyzických osob - tzv. ORG.

Napsali jsme o nich

Praktickým výsledkem projektu základních registrů budou aktuální údaje na úřadech, které občan nebude muset neustále při jakémkoliv jednání s veřejnou správou dokládat. Pokud totiž určitý referenční údaj existuje, po 1. červenci 2012 již nebude mít úřadník ani právo po občanovi požadovat, aby jej doložit například papírovým potvrzením. Vznik centrálních registrů zaručí, že jednou změněný údaj se odrazí ve veškeré úřední agendě. Například při změně adresy trvalého pobytuji ji občan pouze nahlásí na příslušném obecním úřadě a tato změna bude avizována do všch oprávněných informačných systémů.

Mezi přínosy projektu pro občany a podnikatele patří především snížení časových nároků na občana při styku s veřejnou správou, lepší zabezpečení osobních údajů, rozšíření funkcionality a dostupnosti služeb veřejné správy, zvýšení komfortu občana při kontaktu s veřejnou správou nebo rozšíření služeb veřejné správy a zvýšení jejich kvality. Na druhou stranu úředník již nebude muset váhat nad správností údajů v registrech, nebude si muset vést vlastní databáze a vyřizování jednotlivých žádostí by mu mělo zabrat podstatně méně času. Díky tomu bude moci poskytovat kvalitnější služby a zvýší se jeho spokojenost a prestiž.

"Po spuštění základních registrů dojde k zásadnímu kvalitativnímu posunu v oblasti výkonu veřejné správy, který přinese největší prospěch obyvatelům při jejich styku s úřady v podobě výrazné úspory času a zjednodušení postupů při vyřizování mnoha záležitostí. Je zapotřebí rovněž připomenout, že základní registry jsou dosud největším projektem v oblasti informačních technologií v České republice. Nejen z těchto, ale i z mnoha dalších důvodů přistupujeme k jejich realizaci s maximální zodpovědností a nasazením, aby od 1. července 2012 systém zdárně odstartoval a přinesl tolik potřebné pozitivní ovlivnění života v naší zemi,“ řekl Petr Říha, šéf odboru hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra.

Více informací www.szrcr.cz