Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vzdělávání soudců a státních zástupců

Justi__n___akademie.jpg Projekt Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva se realizuje v rámci výzvy č. 80 - "Efektivní justice" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem je pomocí vzdělávání soudců přispět k co nejplynulejší implementaci nových norem do právního řádu. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 25,4 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 80 - Efektivní justice
Realizátor

Justiční akademie

Celkové náklady projektu 29 855 950 Kč
Přínosy projektu
  • plynulé přijeté nového soukromého práva
  • jednotný výklad předpisů na všech soudech v ČR
  • řada prezenčních a e-learningových vzdělávacích modulů
Obsah projektu
Projekt se zaměřuje na vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikovaných soukromo-právních předpisů, jako jsou občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém. Justiční akademie realizací tohoto projektu přispívá k co nejplynulejšímu přijetí nového soukromého práva a jeho implementaci do celého právního řádu. Díky realizaci projektu bude zajištěn jednotný výklad předpisů na všech soudech ČR, což povede k naplňování principu demokratického právního státu. Cílů projektu bude dosaženo cestou vzdělávání v této oblasti. Do vzdělávacích aktivit se zapojí přibližně 3 000 pracovníků justice prostřednictvím téměř 300 seminářů, 8 konferencí a řady e-learningových vzdělávacích modulů.

Semináře se konají v jednotlivých sídelních městech krajských soudů a v každém soudním kraji proběhne do konce roku 2013 8 dvoudenních a 1 jednodenní seminář pro soudce a státní zástupce. Tyto semináře pokrývají veškeré zásadní oblasti nového soukromého práva (rodinné právo, závazky, dědictví atd.) a jsou doplněny specializačními semináři určenými pro celou ČR (akciová společnost, společnost s ručením omezeným atd.). Do konce roku 2013 také proběhne více než 40 seminářů pro střední personál, většina z nich opět v jednotlivých regionech. V roce 2014 je plánovaný rozsah seminářů srovnatelný, i když dojde mírně k omezení výuky v regionech a posílení centrálních seminářů pro celou ČR. „Projekt představuje zásadní vzdělávací inovaci v oblasti právních předpisů a povede k dalšímu zdokonalování procesů uvnitř i vně justice. Po skončení projektu bude vzdělávání v oblasti civilního práva probíhat v rámci běžné vzdělávací činnosti Justiční akademie a uvažujeme také o realizaci dalšího projektu navazujícího na projekt Rekodifikace,“ doplňuje Matěj Pilát, manažer projektu.
Více informací

http://www.jacz.cz/