Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vzdělanější úředníci = záruka kvalitnějších veřejných služeb

Ke zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných úřady veřejné správy v souladu s vládní strategií Smart Administration přispívají dotační prostředky ze strukturálních fondů. Konkrétně v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou realizovány stovky projektů, které pomáhají úředníkům stát se kvalitními profesionály.

Zvyšování právního povědomí úředníků

K základním pilířům moderního českého e-Governmentu patří systematický rozvoj lidských zdrojů a další vzdělávání úředníků. Stovky projektů, které úředníky připravují na nové či rozšiřující kompetence při využívání moderních informačních a komunikačních technologií na úřadech a na zavádění moderních metod řízení a strategického plánování, se realizují s podporou Evropského sociálního fondu. K nim patří také tři desítky projektů státních úřadů realizovaných v rámci výzvy B6 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), oblasti podpory 4.1.

Jisté je, že rostoucí požadavky na profesionalitu úředníků v souvislosti s jejich činností na úřadě jsou často vyvolány také přijetím nové legislativy a její následnou aplikací v podmínkách úřadu. Současné prostředí společně s negativním vývojem příjmové stránky státního rozpočtu zároveň zvyšuje požadavky na efektivní využívání finančních a lidských zdrojů ve státní správě. Spolu s tím roste i tlak ze strany veřejnosti na poskytování vysoce profesionální služby. Kvalitní výkon státní správy a územní samosprávy mohou zajistit jen specialisté s vysokou odborností v daných oblastech. Ukazuje se, že pro komplexní pohled do řešené problematiky jim však často chybí právní povědomí. To si uvědomuje například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které realizuje od loňského ledna projekt v rámci výzvy B6 OP LZZ s názvem Zvýšení právního povědomí zaměstnanců MŠMT.

MŠMT podporuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti práva

Velká část agend zajišťovaných MŠMT vyžaduje jak odborné znalosti v oblasti svěřené problematiky, tak i základní znalosti v oblasti práva. Cílem projektu Zvýšení právního povědomí zaměstnanců MŠMT je poskytnout zaměstnancům ministerstva ucelené právní vzdělání v rámci jimi vykonávaných agend. Jedním ze základních východisek při vzniku tohoto projektu bylo obtížné získávání právníků do státní správy. Projekt se snaží na tuto skutečnost reagovat tím, že umožní zaměstnancům MŠMT doplnit si potřebné právní znalosti jak v obecné rovině, tak ve specializovaných právních oblastech. V rámci aktivit projektu budou proto vytvořeny unikátní vzdělávací moduly, které budou aplikovány do každodenní praxe úřadu cestou rozličných forem vzdělávání.

Díky projektu vznikne ucelený systém vzdělávání orientovaný na podporu právního vzdělávání zaměstnanců MŠMT, kteří nejsou absolventy právnických fakult. MŠMT tím získá odborně fundované zaměstnance s potřebným právním minimem k zajištění kvalitního výkonu svěřených agend. Hlavním přínosem projektu bude nejen prohloubení znalostí v oblasti práva u téměř 10 % zaměstnanců úřadu, ale také vytvoření systému, který bude možné využívat i v dalších obdobích po ukončení realizace projektu. S dokončením projektu, jehož celkové náklady činí více než 3 miliony korun, se počítá v polovině roku 2015.

Lepší komunikace i kvalitnější řízení obcí

Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků patří mezi hlavní cíle podporovaných aktivit v rámci výzvy B6 OP LZZ. Také projekt Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) s názvem STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše vychází z potřeb obcí, krajů i mikroregionů lépe komunikovat s veřejností, strategicky plánovat a co nejefektivněji řídit svěřené územní celky. Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, podpoře zdravého životního stylu svých obyvatel a k zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. NSZM ČR již více než dvacet let pomáhá v různých místech České republiky vylepšovat činnost úřadů v oblasti místního rozvoje a zefektivňovat komunikaci s veřejností. Díky realizaci projektu STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše, který byl zahájen v říjnu 2013, půjde téměř 6 milionů korun ze strukturálních fondů na školicí akce, přímé konzultace a poradenství pro zástupce obcí a jejich úřadů, kraje, MAS či mikroregiony na celém území České republiky.

Jedním z výstupů projektu bude například metodická příručka pro obce „Udržitelné finanční řízení obcí a regionů“. „Výsledkem projektu bude posílení kvality řízení a otevřenosti územní veřejné správy a zlepšení znalostí a dovedností úředníků i politiků obcí v oblasti systémového plánování s veřejností a strategického řízení,“ říká Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst. Projekt, jehož aktivity by měly být dokončeny do června 2015, zcela jistě přispěje ke zkvalitnění horizontální i vertikální spolupráce na úrovni územní veřejné správy a povede ke zlepšení komunikace obcí s veřejností i komunikace mezi obcemi navzájem.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) rozděluje v rámci programového období 2007–2013 celkem 11,5 miliard korun na projekty veřejné správy podporující zavádění moderních informačních a komunikačních technologií, nastavení efektivnějších řídicích procesů a další vzdělávání úředníků. Prostřednictvím vybraných opatření Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost již MV ČR podpořilo 680 projektů úřadů veřejné správy.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

 

PR článek ke stažení: