Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zajištění publicity činnosti OSF v rámci operačních programů MVČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program (VZ malého rozsahu)

č.j. MV- 10526-3 /OSF-2010

Ministerstvo vnitra České republiky – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci zakázky malého rozsahu

Zajištění publicity činnosti OSF v rámci operačních programů MVČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program“,

jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.

Tímto Vás vyzývám k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

Plné znění zadávací dokumentace

Oznámení o uzavření smlouvy