Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dodávky kancelářských potřeb

Č.j.: MV – 36895-3 / OSF - 2010

Ministerstvo vnitra České republiky – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž podrobné podmínky naleznete v zadávací dokumentaci níže.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o¨veřejných zakázkách.

Tímto Vás vyzývám k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Přílohy zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Oznámení o uzavření smlouvy

Oznámení o zrušení výběrového řízení