Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zefektivnění realizace výzvy IOP 2.1 – Technologická centra krajů (podlimitní VZ)

č.j. MV- 10531-3 /OSF-2010

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu výzvu k podání nabídek pro realizaci podlimitní veřejné zakázky.

Zefektivnění realizace výzvy IOP 2.1 – Technologická centra krajů“

jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

Tato veřejná zakázka bude zadávána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Tímto Vás vyzývám k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

Plné znění zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Oznámení o uzavření smlouvy