Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS

CSU.jpg Projekt Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS je realizován v rámci výzvy č. 7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je vytvořit soustavu vzájemně provázaných statistických registrů, která bude datově propojena se základními registry veřejné správy. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt více než 130 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Český statistický úřad
Celkové náklady projektu 130 659 480 Kč
Přínosy projektu
  • vzájemné propojení statistických registrů
  • odstranění duplicit dat
  • navázání registrů na základní registry VS
  • vzdálená správa prvků
  • zjednodušení statistických šetření
  • menší zatížení respondentů
  • kvalitnější výstupy
Obsah projektu

V rámci projektu nejprve dojde k vytvoření, zprovoznění a užívání jednotlivých statistických registrů a poté budou tyto individuální registry integrovány do jednotného prostředí. Cílem je jejich vzájemné propojení a provázání, odstranění duplicit a vytvoření podmínek pro vznik nových, kombinovaných dat.

Všechny části soustavy registrů je také třeba navázat na nové a pro statistiku velice významné zdroje, a to základní registry veřejné správy. Kromě samotného navázání soustavy statistických registrů na základní registry by tato soustava také měla umožňovat vzdálenou správu prvků, které v rámci základních registrů gestoruje Český statistický úřad.

Soustava statistických registrů se skládá z registru ekonomických subjektů (RES), registru sčítacích obvodů a budov (RSO), databáze fyzických osob (DFO), registru ubytovacích zařízení a zemědělského registru. Poslední dva jmenované registry se v soustavě stávají samostatnou částí RESu a jsou z technologického hlediska nově vytvářeny v jednotném databázovém prostředí ČSÚ.

Všechny tyto registry, stejně jako soustava registrů, jsou určeny pro statistické potřeby a obsahují oproti administrativním registrům s obdobnou náplní také informace využívané pro statistická šetření.

Napsali jsme o nich

Veřejnost bude ze soustavy statistických registrů profitovat nepřímo a to tím, že díky propojení základních registrů se statistickými bude možné údaje zjišťované statistickým šetřením získat jednodušeji a s menším zatížením respondentů vzhledem k přesnějšímu výběru respondentů a k menšímu rozsahu zjišťovaných údajů o údaje vedené v soustavě statistických registrů. V neposlední řadě to také povede k vyšší kvalitě výstupů ze statistických šetření a tím pádem k hodnotnějším socio-ekonomickým informacím poskytovaným státní statistickou službou,“ doplňuje jeden z přínosů projektu Jiří Jančařík, manažer projektu.

Více informací www.czso.cz