Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Transparentní Plzeňský kraj

300_225.jpg Plzeňský kraj realizoval projekt Transparentní Plzeňský kraj, který navázal na svůj předchozí projekt Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Cílem projektu, na který strukturální fondy přispěly zhruba 510 tisíc korun, je vytvoření Strategie transparentního kraje. Veřejnost bude mít možnost co nejvíce rozumět přijímaným rozhodnutím na základě veřejně dostupných informací.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy C4 Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
Realizátor Plzeňský kraj
Celkové náklady projektu 599 860 Kč
Přínosy projektu
  • zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků,
  • zlepšit kvalitu řízení a managementu v úřadech územních samosprávných celků,
  • zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost,
  • zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů územních samosprávných celků.
Obsah projektu

Cílem vedení Plzeňského kraje je transparentní řízení kraje, tedy řízení, kdy má veřejnost možnost co nejvíce rozumět přijímaným rozhodnutím na základě veřejně dostupných informací. Plzeňský kraj prostřednictvím krajského úřadu využívá svých bohatých zkušeností s čerpáním dotačních peněz na přínostné a zajímavé projekty. V logické návaznosti na v minulosti realizované projekty vznikl projektový záměr s  názvem Transparentní Plzeňský kraj, jehož cílem je především vytvoření dlouhodobého strategického dokumentu Strategie transparentního Plzeňského kraje.

 

Strategii předcházela analýza současného stavu a byla podpořena prezenční formou školení a e-learningovým kurzem pro cílovou skupinu. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje a zastupitelé Plzeňského kraje.

 

Hlavními přínosy projektu bylo koncepční zmapování současných potřeb veřejnosti v oblasti zveřejňování informací, zvážení vhodnosti jejich zveřejňování z pohledu legislativy. Na základě těchto dílčích výstupů pak s přihlédnutím k potřebám cílových skupin definování cílového stavu včetně vymezení jednotlivých opatření pro jeho dosažení. Opatření se týkala především úpravy SW aplikací a nastavení procesů.

Napsali jsme o nich  http://www.osf-mvcr.cz/file/3964
Více informací  http://www.plzensky-kraj.cz/cs