Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Strukturální fondy podpoří nové registry a projektová centra

Veřejná správa se mění. S pomocí peněz ze strukturálních fondů se zkvalitňují služby poskytované úřady státní správy i územní samosprávy. Cílem je méně papírování, více služeb elektronicky a on-line, zavedení moderních řídicích procesů a profesionální přístup úředníků. Nové registry a projektová centra budují úřady státní správy.

Výhody pro veřejnost, ale i pro podnikatelské subjekty a veřejnou správu přináší nově upravené zemědělské registry

V minulosti fungovalo na Ministerstvu zemědělství (MZe) několik oddělených registrů, jejichž správa byla nejen nejednotná, ale i finančně velice náročná. Pokud by úřad zůstal u této varianty nadále, narůstala by zátěž referentům i uživatelům systému z řad zemědělců.

Projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ na MZe měl za úkol tyto registry integrovat a implementovat do nich nové funkcionality a technické zabezpečení informačních systémů podle požadavků jednotlivých odborných útvarů. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra, který je Zprostředkujícím subjektem pro oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Integrovaného operačního programu, podpořil z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) projekt Ministerstva zemědělství částkou vyšší než 80 milionů korun.

Projekt poskytl výrazné zkvalitnění a zefektivnění činností souvisejících s agendami spravovaných v rámci resortu MZe. Přínosy projektu pocítí i veřejnost, protože registry ve výsledku obsahují i produkty zemědělské výroby včetně místa odkud produkt pochází. Spotřebitelé z řad veřejnosti se tak nemusí spoléhat na kvalitu produkce v nejbližším okolí a mohou využívat registr zemědělských produktů. Pro podnikatelské subjekty, které působí v zemědělství, se zvýší dostupnost informací o podmínkách získávání dotací včetně podávání žádostí a to vše v elektronické podobě.

Ministerstvo vnitra si v rámci projektu „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení“ buduje projektovou kancelář

Projekt s rozpočtem více než 42 milionů korun, kterému strukturální fondy přispěly částkou přibližně 36 milionů korun, realizuje Samostatné oddělení programového řízení Ministerstva vnitra (MV ČR), jež je zkušeným realizátorem projektů. Vlastní projekty uskutečnilo již v několika výzvách a jeho realizační tým disponuje certifikovanými a zkušenými projektovými manažery, kteří garantují kvalitu projektového řízení na ministerstvu.

Projekt, který čerpá finanční prostředky z výzvy A3 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl zahájen v lednu roku 2013. Bylo vytvořeno kompetenční centrum na podporu metodického, procesního a projektového řízení, které v současné době zajišťuje personální zabezpečení základních projektových rolí v projektech realizovaných v rámci MV ČR, poskytování metodické podpory realizátorům projektů ve všech fázích jejich životního cyklu, aktualizace dokumentů upravující činnosti v rámci projektového řízení a zpracovávání doporučení vedoucích k optimalizaci výkonu projektového řízení. Kompetenční centrum dohlíží na dodržování stanovených projektových postupů a monitoruje projekty realizované v rámci MV ČR.

„Projektové kanceláře jsou efektivním nástrojem koordinace projektového řízení v rámci organizace. Umožňují definovat a ukotvit jednotnou politiku v oblasti projektového řízení. V rámci ministerstva pak takto vytvořené centrum přispívá jak k efektivnějšímu využití finančních prostředků z fondů EU, tak i k efektivnímu řízení projektů financovaných z vlastních zdrojů,“ říká vedoucí Samostatného oddělení programového řízení, Mgr. Iveta Kučerová.

Centrum metodicky podporuje Policejním prezidium ČR a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Současně zabezpečuje školicí programy, které zaměstnancům resortu zapojeným do projektového řízení poskytují nezbytné informace a know-how.

Projektová kancelář vzniká i na Ministerstvu financí

Výhody projektové kanceláře, která je účinným nástrojem zkvalitňování projektového řízení, se rozhodli ověřit i na Ministerstvu financí (MF), kde se právě nová projektová kancelář buduje. V rámci svého projektu „Založení, rozvoj a provoz projektové kanceláře na MF“, který čerpá finanční prostředky z výzvy C7 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, bude zpracována analýza stávajícího stavu projektového řízení a analýza potřeb. Vznikne jednotná metodika projektového řízení a sada nástrojů podporující projektové řízení a činnost projektové kanceláře. Její pracovníci budou vyškoleni podle připravených vzdělávacích plánů a zaujmou svá místa na MF.

Hlavním cílem projektu, na který přispěly strukturální fondy necelými 7 miliony korun, je zefektivnit projektové řízení na MF a vytvořit projektovým manažerům podmínky a nástroje pro erudované řízení projektů v nové projektové kanceláři.

„Z iniciativy MF bylo v listopadu zorganizováno neformální setkání pracovníků projektových kanceláří jednotlivých rezortů. Vedl nás k tomu zájem porovnat, předat a sdílet vzájemné zkušenosti z řízení projektů v konkrétním rezortu, ale i potřeba koordinovat postup vůči poskytovateli finanční podpory a řídicímu orgánu. Schůzka měla příznivý ohlas a další se bude konat v lednu 2015. Věříme, že se z toho stane příjemná a užitečná tradice pro všechny, jichž se tato problematika týká, ale hlavně, že budeme moci identifikovat slabá místa v projektové práci a iniciovat jejich nápravu,“ říká JUDr. Hana Procházková, projektová manažerka MF.

Financování rozvoje veřejné správy ze strukturálních fondů

Veřejná správa se postupně mění na službu klientům s pomocí peněz ze strukturálních fondů. Na úřady jsou zaváděny moderní informační a komunikační technologie, zlepšují se procesy a postupy aplikované úřady, profesionalizují se úředníci. Systémové změny na úřadech a vyšší kvalitu poskytovaných veřejných služeb podporuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím projektů úřadů veřejné správy. Na tyto projekty má vyčleněno v programovém období 2007−2013 přibližně 12 miliard korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu. Realizace projektů spadajících pod toto programové období bude ukončena nejpozději v roce 2015.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: