Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Strukturální fondy

Krátce o strukturálních fondech

Strukturální fondy Evropské unie jsou nástrojem regionální politiky (= politiky hospodářské a sociální soudržnosti - HSS), které mají za cíl snížit rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Strukturální fondy se skládají ze dvou fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který se zaměřuje na modernizaci a posilování hospodářství , a Evropského sociálního fondu (ESF), který podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů .

 

Role Ministerstva vnitra ČR v oblasti strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra je zprostředkujícím subjektem pro 2 z 26 operačních programů. MV, a především jeho Odbor strukturální fondů (OSF), vyhlašuje výzvy, vybírá a hodnotí projekty a v průběhu realizace je dále kontroluje. Věnuje se i potenciálním žadatelům, konzultuje s nimi jejich projektové záměry a pomáhá při přípravě žádostí pomocí seminářů, on-line poradny a dalších pomocných nástrojů, především na webu.

 

Operační programy v gesci Ministerstva vnitra ČR

Odbor strukturálních fondů MVČR zodpovídá za část operačních programů IOP a OP LZZ. Bližší informace o Integrovaném operačním programu a Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou uvedeny v daných sekcích.

 

Abeceda fondů EU 2007-2013

Cílem této publikace je srozumitelně a přehledně informovat širokou veřejnost o regionální politice Evropské unie, o fondech a finančních nástrojích, které jsou určeny pro podporu České republiky. Struktura fungování Evropské unie je složitá a stejně tak není snadné se zorientovat v možnostech získání unijních dotací. V následující publikaci se dozvíte podstatné informace o tom, jaké jsou a jak fungují fondy EU. Bude Vám představeno několik způsobů  a cest, jakými lze prostředky z těchto fondů úspěšně využít. V neposlední řadě Vám bude vysvětlena řada termínů a pojmů, s nimiž se můžete běžně setkat a které na první pohled mohou být nesrozumitelné.

 

Cesta za modernizací úřadu vede přes strukturální fondy

V krátkém seriálu pro žadatele a příjemce dotací z IOP a OP LZZ  se dozvíte, jak jednoduše získat prostředky ze strukturálních fondů EU. Šestidílný seriál obsahuje odpovědi na nejčastější otázky žadatelů a příjemců dotací.