Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Strategie rozvoje služeb informační společnosti

Základní přehled strategie rozvoje služeb informační společnosti s výpisem hlavních témat a prioritních oblastí.

Prioritní oblast

  • Základní registry a identifikace (registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností) spolu s organizační architekturou a technickým zázemím, které umožní propojení s agentovými registry, zabrání duplicitě dat a zachovají požadované standardy bezpečnosti.
  • Univerzální kontaktní místo (asistovaná i samoobslužná komunikace s veřejnou správou, portál veřejné správy a dílčí agendové portály).
  • Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem, firmou a úřadem využívající systém datových schránek včetně garantovaného systému autorizace a autentifikace a nezávislého dohledu nad dodržováním bezpečnostních a provozních pravidel.
  • Vlastní služby pro informační společnost, a to přednostně.
  • Zdravotnictví, důchodová a sociální péče, školství: v těchto systémech se vedou elektronické karty jejich uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů atd.
  • Veřejná správa v užším slova smyslu: velmi obsáhlá skupina agend zahrnující především soudní, správní a daňové řízení, zejména vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány veřejné správy a take skupina vykonávaných veřejných služeb v působnosti územních samospráv a některých státních institucí.
  • Správa majetkových hodnot státu a samospráv. Sem patří státní pokladna, evidence majetku, rozpočtování, zacházení s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace apod.
  • Digitalizace datových fondů a jejich archivace, archivace a zpřístupňování kulturního bohatství v digitální podobě (národní digitalizační centrum, národní digitální knihovna, evidence kulturních památek, národní digitální archiv).