Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zkratky

Přehled používaných zkratek z výkladového slovníku.

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

AK ČR
Asociace krajů ČR

BI
business inteligence

CAF
Společný hodnotící rámec

CBA
cost benefit analýza (analýza výnosů a nákladů)

CEDR
centrální evidence dotací z rozpočtu

CF
kohezní fond

CMS
centrální místo služeb

CRR
Centrum pro regionální rozvoj ČR

CS
cílová skupina

CzP
CzechPoint

ČSÚ
Český statistický úřad

DPČ
dohoda o pracovní činnosti

DPH
daň z přidané hodnoty

DPP
dohoda o provedení práce

DTM
digitálně technická mapa

DUZP
datum uznatelného zdanitelného plnění

EAFRD
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

EAGGF
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond

EDS/SMVS
Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu

EFF
Evropský rybářský fond

EH
externí hodnotitel

EHSV
Evropský hospodářský a sociální výbor

EIA
posouzení vlivu na životní prostředí

EIB
Evropská investiční banka

EIF
Evropský investiční fond

EK
Evropská komise

EKIS
ekonomický informační systém

ePUSA
Elektronický portál územních samospráv

ERDF
Evropský fond pro regionální rozvoj

ES
Evropské společenství

ESF
Evropský sociální fond

eSpSl
elektronická spisová služba

EU
Evropská unie

EUS
evropská územní spolupráce

EUSF
Fond solidarity

EVS
Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

FKSP
fond kulturních a sociálních potřeb

FH
formální hodnocení

FM
finanční manažer

GG
globální grant

GIS
Geografický informační systém

GP
globální projekt


generální ředitelství

HoP
hlášení o pokroku

HP
hodnocení přijatelnosti

HSS
hospodářská a sociální soudržnost

HZS ČR
Hasičský záchranný sbor ČR

CHJ
Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu

ICT
informační a komunikační technologie

IOP
Integrovaný operační program

IP
individuální projekt

IPRM
integrovaný plán rozvoje města

IRR
vnitřní výnosové procento

IS
informační systém

ISDS
Informační systém datových schránek

ISPROFIN
Informační systém programového financování

ISZR
Informační systém základních registrů

IZS
integrovaný záchranný systém

KA
klíčová aktivita

KDR
krajský digitální repozitář

KDS
krajská digitální spisovna

KDU
krajské digitální úložiště

KIVS
komunikační infrastruktura veřejné správy

KONV
Cíl Konvergence

KoP
komunikační plán

MF
Ministerstvo financí

MI
monitorovací indikátor

MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj

MoV
monitorovací výbor

MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP
malé a střední podniky

MV
Ministerstvo vnitra

MZ
monitorovací zpráva

NIS IZS
Národní informační systém integrovaného záchranného systému

NNO
nestátní nezisková organizace

NOK
Národní orgán pro koordinaci

NPV
čistá současná hodnota

NRP
Národní rozvojový plán

NSRR
Národní strategický referenční rámec

NUTS
klasifikace územních statistických jednotek

OI
oblast intervence (podpory)

OP
operační program

OP D
Operační program Doprava

OPF MVČR
Odbor programového financování Ministerstva vnitra ČR

OPIS IZS
Operační a informační středku integrovaného záchranného systému

OP LZZ
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OP PA
Operační program Praha adaptabilita

OP PI
Operační program Podnikání a inovace

OP PK
Operační program Praha konkurenceschopnost

OP TP
Operační program Technická pomoc

OP VK
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP VVI
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP ŽP
Operační program Životní prostředí

ORP
obec s rozšířenou působností

OSF MVČR
Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR

OSS
organizační složka státu

P ČR
Policie ČR

PA
právní akt

PAS
pověřený auditní subjekt

PCO
platební a certifikační orgán

PM
projektový manažer

PO
prioritní osa

PPŽP
příručka pro žadatele a příjemce

PRK
program rozvoje kraje

PS
pracovní smlouva

PVS
Portál veřejné správy


projektová žádost

RKaZ
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

ROB
Registr obyvatel

ROP
regionální operační program

ROS
Registr osob

RP
regionální politika

RPP
Registr práv a povinností

RR
regionální rada

RT
realizační tým

RUIAN
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ŘO
řídící orgán

SA
Smart Administration

SF
Strukturální fondy

SHR
Strategie hospodářského růstu

SMO ČR
Svat měst a obcí ČR

SOZS
Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost

SPO
státní příspěvková organizace

SR
státní rozpočet

SROP
Společný regionální operační program

SRSIS
Strategie rozvoje služeb informační společnosti

SWOT analýza
analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

TCK
technologické centrum kraje

TCORP
technologické centrum obce s rozšířenou působností

TP
technická pomoc

ÚAP
územně analytické podklady

ÚHA
Útvar hlavního architekta

UKM
účelová katastrální mapa

ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚSC
územně samosprávný celek

VH
věcné hodnocení

VK
výběrová komise

VP
veřejná podpora


výběrové řízení

VS
veřejná správa

VÚSC
vyšší územně správní celek (kraj)

VZ
veřejná zakázka

ZR
základní registry

ZS
zprostředkující subjekt

ZVA
závěrečné vyhodnocení akce

ZZP
závěrečná zpráva projektu

ZZRP
zpráva o zahájení realizace projektu

ZZS ČR
zdravotnická záchranná služba ČR

ZjŽoP
zjednodušená žádost o platbu

ŽoP
žádost o platbu