Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Z

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Zadávací dokumentace (zakázky)

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, přičemž za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

 

Zadávací řízení

Zadávací řízení nebo též výběrové řízení je postup, který je upraven buď zákonem, nebo jinými závaznými postupy (Pokyn, interní předpisy apod.), jehož cílem je výběr nejvhodnějšího dodavatele plnění, které zadavatel poptává.

 

Zásobník projektů

Seznam projektů, o kterých výběrová komise rozhodla, že nebudou podpořeny z disponibilních prostředků k podpoře, ale jsou „podporyhodné“ pro případ, že jiný vybraný projekt nebude realizován.

 

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu je souhrnným strukturovaným informováním o řešení projektu za poslední periodicky stanovené období a zároveň konečným shrnutím celé doby řešení projektu pro závěrečné hodnocení projektu.

 

Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců.

 

Způsobilé výdaje (uznatelné náklady)

Způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou takové, které jsou v souladu s evropskou a českou legislativou a s operačními programy vč. navazujících dokumentů (především příruček pro žadatele a příjemce). Výdaje musí být přiměřené a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

 

Žádost o platbu

Žádosti o platbu (ŽoP) jsou zasílány v intervalech, které stanoví smlouva o financování popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.