Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejná podpora

Každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž (zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví), nebo ovlivňuje obchod mezi členskými zeměmi.

Tato podpora je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka může být povolena na základě blokové výjimky nebo na základě rozhodnutí EK.