Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

V

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Věcné hodnocení

Po formálním hodnocení a hodnocení přijatelnosti projekt postupuje do dalšího kola hodnocení – věcného hodnocení (hodnocení obsahové stránky). Toto hodnocení provádí externí hodnotitelé, případně hodnotící komise.

 

Velké projekty

Jedná se o projekty, které tvoří ekonomicky neoddělitelné práce, které plní přesnou technickou funkci a mají jasně identifikované cíle. Celkové náklady velkých projektů překračují částku 50 milionů EUR.

 

Veřejná podpora

Každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž (zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví), nebo ovlivňuje obchod mezi členskými zeměmi.

 

Veřejná správa

Veřejná správa představuje orgány krajské samosprávy a jimi řízené organizace, ostatní územní správu a jimi řízené organizace, a územní státní orgány a jejich instituce.

 

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka je zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí.

 

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady je orgánem RR, který je tvořen členy zastupitelstev krajů sdružených v regionu soudržnosti. Výbor je zodpovědný za řízení a provádění ROP.

 

Výbor regionů

Výbor regionů je složen ze zástupců regionálních a místních orgánů a jeho úkolem je zajišťovat, aby tyto orgány mohly vyjádřit své stanovisko při utváření politik EU.

 

Vyčerpané prostředky

Výdaje, které byly zaslány na účty příjemců po formální kontrole všech náležitostí žádosti o platbu.

 

Výše podpory

Výše podpory (dotace) je v jednotlivých programech odlišná a odvíjí se od zaměření projektu, velikosti projektu a právní formy žadatele.

 

Vyvážený rozvoj regionů

Vyvážený rozvoj regionů je jednou ze zásad regionální politiky EU, která je založena na solidaritě rozvinutějších regionů a zemí ve vztahu k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními skupinami v rámci státu i v rámci EU.

 

Výzva (k předkládání žádostí)

Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotaci. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti, den, datum a hodinu, do kdy je možné nejpozději žádosti předkládat.