Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

S

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Sdílené řízení

Princip sdíleného řízení je jedním ze základních principů HSS. Spočívá v rozdělení pravomocí mezi EK a členský stát EU.

 

Sektorový (tematický) operační program

V současném programovacím období je v rámci cíle Konvergence připraveno 8 sektorových OP, z nichž každý je specificky zaměřen.

 

SFC2007 (System for Fund management in the European Community 2007 – 2013)

SFC2007 je informační systém EK pomáhající dodržovat pravidla fondů EU, který tvoří Informační systém a systém finančního řízení.

 

Schválené prostředky

Objem finančních prostředků, které byly schváleny k financování. Tyto prostředky se však nemusí nutně realizovat.

 

Smart Administration

Strategie Smart Administration je jedna z priorit stanovených Evropskou unií v rámci programu čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. K naplnění cílů této priority přijala vláda ČR strategii „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, jejímž záměrem je zajistit efektivní způsob využití těchto prostředků pro zkvalitňování veřejné správy.

 

Smlouva o financování

Smlouva o financování je uzavřena mezi příjemcem podpory a řídícím orgánem a upřesňuje tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně může být jeho součástí.

 

Souběh dotací

Žádný projekt spolufinancovaný z fondů EU nesmí být podporován v rámci více cílů politiky HSS.

 

Spolufinancování (kofinancování)

V každém programu EU je povinné spolufinancování ze strany České republiky, které v současném programovacím období činí 15 %. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU nižší.

 

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS)

Tyto zásady vymezují orientační rámec pro intervenci ERDF, ESF a CF v členských státech EU.

 

Strukturální fondy

Strukturální fondy jsou nástroje regionální politiky EU. Peníze ze SF jsou čerpány v několikaletých cyklech na základě definovaných cílů a priorit.

 

Subsidiarita

Subsidiarita neboli územní úroveň provádění je jedním ze základních principů HSS. Znamená posunutí rozhodování o problému na co nejnižší možnou úroveň, tzn. řešit problém tam, kde vznikl a v souladu s kompetencemi.