Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

R

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Region soudržnosti

Region soudržnosti je základní statistickou jednotkou pro výpočet HDP/obyvatele v oblasti regionální politiky EU. Na základě tohoto údaje je pak přidělena podpora ze strukturálních fondů. Tyto regionu jsou na úrovni NUTS II, kterých je v České republice celkem 8.

 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Druhý cíl HSS pro období 2007 – 2013. Je určen pro regiony, které nečerpají z cíle Konvergence.

 

Regionální operační program (ROP)

Regionální operační programy v sobě zahrnují několik tematických oblastí, jejichž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity pro investory.

 

Regionální politika

Cílem regionální politiky je vyvážený rozvoj státu nebo územního obvodu kraje v rámci přijatých opatření, včetně státní podpory regionálního rozvoje.

 

Regionální rada

Regionální rada vznikla na základě novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Každý region soudržnosti má svou regionální radu, která je řídícím orgánem ROP pro příslušný NUTS II.

 

Registrační číslo projektu

Registrační číslo projektu je unikátní číslo, které projekt získal během jeho registrace v informačním systému IS Monit7+.

 

Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní horizontální témata EU. Tento princip znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je právní akt, který poskytuje peněžní prostředky konečnému příjemci.

 

Rozpočet projektu

Rozpočet popisuje strukturu financování projektu.

 

Řídicí orgán

Řídicí orgán nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Každý OP má určen jeden řídicí orgán, který sleduje dodržování zásad OP a zda je pomoc z fondů EU poskytována správně a efektivně.

 

Řízení rizik

Řízení rizik je proces identifikace, měření a vyhodnocování rizik, sledování a přijímání opatření, které vedou k omezení podstupovaných rizik.