Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

P

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

1 2   Následující   ››

Partner bez finančního příspěvku

Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu.

 

Partner s finančním příspěvkem

Partner přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit.

 

Partnerství

Princip partnerství lze chápat ve dvou rovinách. První rovina představuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí, členským státem a partnery z hospodářské a sociální sféry. Druhá rovina představuje projektové partnerství, kdy žadatel nemusí projekt realizovat samostatně, ale může mít jednoho či více partnerů (pokud to daná výzva umožňuje).

 

Platby ex – ante

Poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt.

 

Platby ex – post

Následné proplacení výdajů již vynaložených příjemcem.

 

Platební a certifikační orgán – Národní fond

Národní fond Ministerstva financí je centrálním orgánem, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky.

 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS)

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU je zaměřena na podporu celkového harmonického rozvoje regionů v EU. Cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů.

 

Poskytovatel dotace

Poskytovatelem dotace je ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt určený zákonem, který může na základě zákona poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc ze státního rozpočtu.

 

Požadované prostředky

Objem finančních prostředků navržených žadateli v projektových žádostech.

 

Pravidla pro výběr dodavatelů

Při výběru dodavatelů musí příjemce respektovat pravidla pro jejich výběr. Tato pravidla jsou definována podmínkami příslušného OP.

 

Pravidlo N+3

Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členského státu přijatý vůči EK musí být splněn do 3 let od přijetí tohoto závazku.

 

Právní akt o poskytnutí podpory

Úspěšný žadatel obdrží finanční prostředky na základě právního aktu o poskytnutí podpory. Forma se liší podle typu dotčených subjektů, tj. poskytovatele a příjemce.

 

Principy (zásady) politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS)

Při provádění politiky HSS jsou uplatňovány určité zásady pomoci.

 

Prioritní osa

Prioritní osa je definována jako základní oblast rozvoje, jejichž realizací jsou naplňovány specifické cíle.

 

Program rozvoje kraje (PRK)

Dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území kraje.

 

Program rozvoje venkova (PRV)

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.

 

Programovací období

EU realizuje cíle regionální a strukturální politiky v sedmiletých cyklech, pro které členské státy zpracovávají nové programové dokumenty, ve kterých je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority.

 

Programování

Jeden z principů HSS, který znamená, že se pomoc realizuje prostřednictvím projektů naplňujících cíle programových dokumentů – operačních programů, NSRR a dalších strategických dokumentů.

 

Programový dodatek

Programový dodatek je dokument sloužící k provádění strategie a priority pomoci, které byly schváleny v rámci operačních programů.

 

Projekt

Projekt je ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti.

 

Projektová žádost

Projektovou žádost vyplňuje žadatel a předkládá ji zprostředkujícímu subjektu s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu.

 

Projektový cyklus

Projektovým cyklem je celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, administrace a vyhodnocení projektu.

 

Projektový záměr

Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu.

 

Projekty vytvářející příjmy

Projekt vytvářející příjmy v sobě zahrnuje účtování poplatků hrazených přímo uživateli za používání infrastruktury, poplatky uživatelů za poskytování služeb nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov.

 

Prostředky kryté smlouvou

Jedná se o objem finančních prostředků v projektech, u nichž byla podepsána smlouva o financování.

 

Prováděcí (implementační) dokument

Prováděcí dokument je připravován v návaznosti na operační program. Informuje o implementačním uspořádání a indikátorech na úrovni oblastí podpory, o konkrétních formách a výši podpory v jednotlivých oblastech, způsobilých výdajích, příjemcích podpory apod.

 

Průběžná výzva

Průběžná výzva trvá zpravidla několik měsíců až let, kdy je možné podávat žádosti o dotace.

 

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky.

 

Příjemce podpory

Každá oblast podpory v rámci daného operačního programu obsahuje vymezení oprávněných žadatelů, příp. příjemců podpory.

 

Přílohy projektové žádosti

Přílohy projektové žádosti tvoří její nedílnou součást a spolu s ní se předkládají zprostředkujícímu subjektu nebo konečnému příjemci.

 
1 2   Následující   ››