Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

O

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Oblast podpory (intervence)

Oblast podpory je nejnižší úroveň zaměření strategie (OP). Každý OP se dělí na prioritní osy, které se dále dělí na oblasti podpory.

 

Opatření

Opatření je část příslušného programu (priority) zaměřená na konkrétní oblast podpory.

 

Operační program

Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast, nebo konkrétní region soudržnosti.

 

Operační program Doprava (OP D)

OP D je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T).

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v těchto oblastech.

 

Operační program Meziregionální spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce je zaměřený na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni.

 

Operační program Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón, kde Česká republika patří do zóny Střední Evropa a tento OP sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

 

Operační program Podnikání a inovace (OP PI)

OP PI je zaměřen na podporu podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe.

 

Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)

OP PA je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

 

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OP PK)

OP PK je určen na podporu investičních projektů zaměřených na podporu veřejné dopravy a dostupnosti, podporu inovací, ICT, podnikání a zlepšování životního prostředí.

 

Operační program Přeshraniční spolupráce

Operační programy Přeshraniční spolupráce jsou zaměřeny na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí.

 

Operační program Technická pomoc (OP TP)

OP TP je určen na podporu jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce.

 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl)

OP VaVpI je zaměřen na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem.

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

OP VK je zaměřen na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

OP ŽP je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva.

 

Oprávněný žadatel (příjemce podpory)

Každá oblast podpory OP má vymezeny tzv. oprávněné žadatele, příp. příjemce podpory.