Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Křížové financování

Každý program je financován jen z jednoho fondu EU, avšak princip křížového financování umožňuje výjimku, kdy lze doplňkovým způsobem v rámci limitu (zpravidla 10 %) na každou prioritní osu OP financovat aktivity projektu spadající do podpory z druhého fondu.

Např. v projektech financovaných z ESF je možné uhradit také ty výdaje, které jsou obvykle způsobilými výdaje pouze v rámci pravidel financování z ERDF, za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů realizovaných projektů a mají přímo vazbu na tyto projekty.