Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

K

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Kofinancování (spolufinancování)

V každém programu EU je povinné spolufinancování ze strany České republiky, které v současném programovacím období činí 15 %. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU nižší.

 

Kohezní politika

Jiný výraz pro politiku hospodářské a sociální soudružnosti.

 

Kolová výzva

Kolová výzva představuje časově přesně vymezené období, kdy se přijímají žádosti.

 

Konečný příjemce

Veřejný nebo soukromý subjekt, který žádá řídící orgán o finanční příspěvek ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti a přijímá prostředky z těchto fondů od finančního útvaru při řídícím orgánu.

 

Konečný uživatel

Konečným uživatelem podpory je subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky z fondů EU na spolufinancování projektu.

 

Kontrola formálních náležitostí žádosti

Kontrola formálních náležitostí žádosti spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronická, papírová), počtu předložených výtisků včetně podpisu oprávněných osob apod.

 

Kontrola fyzické realizace projektu

Kontrola fyzické realizace projektu probíhá v průběhu realizace projektu nebo následně po jeho skončení a může být plánovaná (na základě plánu kontrol) nebo neplánovaná.

 

Kontrola přijatelnosti projektu

Posouzení kritérií přijatelnosti projektu představuje nutnou podmínku k postoupení projektu do další fáze hodnocení.

 

Konvergence

Konvergence (sbližování) je prvním cílem politiky HSS EU.

 

Křížové financování

Každý program je financován jen z jednoho fondu EU, avšak princip křížového financování umožňuje výjimku, kdy lze doplňkovým způsobem v rámci limitu (zpravidla 10 %) na každou prioritní osu OP financovat aktivity projektu spadající do podpory z druhého fondu.