Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

I

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Implementace programu

Implementaci programu můžeme obecně definovat jako jeho realizaci a má více rovin. V prvé řadě se jedná o vymezení struktury a povinností institucí odpovědných za řízení a realizaci programů (tzv. implementační struktura), dále do implementační struktury patří úkoly a povinnosti zprostředkujících subjektů a příjemců pomoci.

 

Implementační (prováděcí) dokument

Dokument navazuje na operační program, neboť obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, hlavně pak o operační úrovni prioritní os – oblastech podpory.

 

Implementační struktura

Implementační strukturu tvoří subjekty na různých stupních řízení a pro současné programovací období je zpravidla dvoustupňová: řídící orgán – zprostředkující subjekt.

 

Indikátor (ukazatel)

Indikátor slouží pro monitorování průběhu a realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům.

 

Individuální projekt

Projekt většího rozsahu, který předkládá předem stanovený příjemce nebo úzký okruh příjemců na základě přímé výzvy.

 

Inovativnost

Princip inovativnosti v sobě zahrnuje vývoj a testování nových, zatím nevyzkoušených přístupů, metod a systémů.

 

Integrovaný operační program (IOP)

IOP je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

 

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

IPRM je soubor vzájemně provázaných investičních i neinvestičních projektů zaměřených na řešení konkrétních problémů města.

 

INTERACT II

Program INTERACT II je pokračováním programu INTERACT z programovacího období 2004 – 2006. Jedná se o servisní program pro řídící struktury operačních programů cíle Evropská územní spolupráce.

 

Investiční projekt

Investiční projekt je zaměřen zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nových strojů, technologií apod. Jedná se tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

 

IS MONIT

Informační systém sloužící k administraci žádostí a k monitorování a kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů.

 

ISPROFIN

Informační systém programového financování je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu.