Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

F

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Finanční kontrola

Finanční kontrola je v rámci strukturálních fondů součástí systému finančního řízení, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky.

 

Finanční plán projektu (akce)

Finanční plán je nedílnou součástí projektové žádosti a v případě schválení podpory je součástí smlouvy o financování uzavřené mezi řídícím orgánem nebo zprostředkujících subjektem a konečným příjemcem.

 

Finanční rámec oblasti podpory (intervence)

Adresný popis umísťování prostředků z veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory.

 

Finanční toky

Zobrazují cestu finančních prostředků od EK až ke konečnému příjemci.

 

Fond solidarity (EUSF)

EUSF pomáhá členským i přistupujícím státům, které jsou postiženi velkou přírodní katastrofou.

 

Fond soudržnosti (CF)

Prostředky v CF jsou určeny na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

 

Fondy předvstupní pomoci

Fondy předvstupní pomoci jsou určené pro kandidátské země s cílem napomáhat při řešení konkrétních úkolů spojených s plněním podmínek pro vstup do EU.

 

Formální hodnocení

Formální hodnocení spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh.