Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

E

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

eGovernment

Název postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií.

 

ESPON 2013

Jeden z programů cíle Evropská územní spolupráce na období 2007 – 2013.

 

Etapa projektu

Etapa projektu je technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná a po níž může být proplacena část dotace.

 

Etapizace plateb

V rámci etapizace plateb je žadateli poskytnuta platba na základě jeho žádosti o provedení platby v návaznosti na ukončení věcné etapy projektu.

 

Evaluace

Evaluace neboli hodnocení je proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá tak hospodárnosti při jejich čerpání.

 

Evaluace ad hoc

Evaluace ad hoc se provádí během programovacího období v souvislosti s monitorováním operačních programů. Jedná se o jednu z podob průběžného hodnocení.

 

Evaluace ex ante

Evaluace ex ante představuje předběžné hodnocení, které probíhá na začátku cyklu před přijetím programu.

 

Evaluace ex post

Evaluace ex post představuje následné hodnocení, které rekapituluje a posuzuje celý program po jeho skončení.

 

Evaluace interim

Evaluace interim představuje střednědobé hodnocení v polovině období a zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů.

 

Evaluace ongoing

Evaluace ongoing představuje jednu z podob průběžného hodnocení.

 

Evaluace souhrnná

Evaluace souhrnná představuje jednu z podob průběžného hodnocení. Provádí se v průběhu programovacího období za účelem strategických zpráv členských států.

 

Evropská investiční banka

EIB byla založena v roce 1958 v rámci tzv. Římských smluv a jejím posláním je půjčovat peníze na projekty evropského zájmu.

 

Evropská komise – DG Employment

Generální ředitelství EK pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

 

Evropská komise – DG Regio

Generální ředitelství EK pro regionální politiku má za cíl přispívat svou činností k posilování ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti a dosáhnout snížení rozdílů v úrovni mezi regiony a členskými zeměmi.

 

Evropská územní spolupráce

EUS je třetím cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 2007 – 2013. Tento cíl je realizován prostřednictvím pěti programů.

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

ERDF obsahuje největší objem finančních prostředků ze všech fondů EU, které jsou určeny na investice do výroby vedoucí k tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury.

 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

EHSV sídlí v Bruselu a slouží jako konzultativní orgán pro ostatní instituce EU vybavené rozhodovacími pravomocemi.

 

Evropský investiční fond (EIF)

EIF byl založen za účelem poskytování pomoci malým podnikům a jeho většinovým podílníkem je Evropská investiční banka.

 

Evropský rybářský fond (EFF)

EFF je nástrojem společné rybářské politiky EU, jehož hlavním cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury.

 

Evropský sociální fond (ESF)

Prostřednictvím ESF se realizují cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti a podporují rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

EAFRD je finančním nástrojem na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální fondy EU a není tak součástí politiky hospodářské a sociální soudržnosti, nicméně spadá do společné zemědělské politiky EU.