Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

Redesign_SIS.jpg Projekt  Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR se realizuje v rámci výzvy č. 7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je snížit zátěž respondentů statistických šetření a zvýšit kvalitu a dostupnost statistických informací. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt    237 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Český statistický úřad
Celkové náklady projektu 237 691 000 Kč
Přínosy projektu
  • snížení administrativního zatížení respondentů statistických šetření;
  • zvýšení ochoty respondentů poskytovat informace;
  • zvýšení kvality a dostupnosti statistických informací.
Obsah projektu

Snížit administrativní zatížení respondentů a zároveň zvýšit jejich ochotu poskytovat informace má zajistit větší využívání informací z registrů, administrativních zdrojů a z podnikových informačních systémů a vytvoření nového způsobu modelování a kombinování statistických a administrativních dat.

 

Projekt už zaznamenal první výsledky. Byl zrušen statistický výkaz P 4-01 (Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví), což se dotklo cca 45 tis. zpravodajských jednotek. Další rozvoj matematických parametrických modelů umožní snížit počet zpravodajských jednotek výkazu P 5-01 (Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví) v roce 2013, a to až o 15 tisíc. Počátkem roku 2013 ČSÚ také zahájí nový způsob oznamování zpravodajské povinnosti spolu s plošným zasíláním editovatelných výkazů v PDF do datových schránek respondentů. Ti, kdo datové schránky nemají, obdrží elektronické výkazy prostřednictvím e-mailu nebo je budou moci najít na webové adrese www.vykazy.cz. V roce 2012 byla rovněž spuštěna nová verze veřejné databáze ČSÚ, která umožňuje uživatelům dynamicky pracovat se statistickými údaji. Rozvoj této formy prezentace statistických dat bude dokončen v polovině roku 2014.

 

Další výstupy projektu, které ocení veřejnost, budou dostupné na počátku roku 2014. Bude se jednat především o zavedení tzv. on-line formy zpracování statistických výkazů respondenty přímo na webu ČSÚ a umožnění importu dat přímo z informačních systémů zpravodajských jednotek.

Více informací www.czso.cz