Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Průzkum veřejného mínění – Míra spokojenosti občanů s veřejnou správou - 2 (VZ malého rozsahu)

Č.j. MV – 36662- 6 /P – 2011

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Průzkum veřejného mínění – Míra spokojenosti občanů s veřejnou správou - 2“ jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) mimo režim tohoto zákona a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Oznámení o uzavření smlouvy