Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pronájem přenosné výpočetní techniky pro OSF MV ČR - ZRUŠENO ZADAVATELEM

Č.j.: MV – 80666-3 / OSF-2010

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Pronájem přenosné výpočetní techniky pro  OSF MV ČR“, jejíž podrobné podmínky naleznete v zadávací dokumentaci níže.

V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.,(dále jen „zákon“), je tato veřejná zakázka zadávána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle tohoto zákona.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Oznámení o zrušení výběrového řízení