Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pronájem konferenčních místností, zajištění cateringu a dodávka propagačních předmětů (nadlimitní VZ) - POZOR LHŮTA PRODLOUŽENA

Č.j.: MV – 37846-3/P-2011

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory  Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „Pronájem konferenčních místností, zajištění cateringu a dodávka propagačních předmětů“ jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v režimu otevřeného řízení a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ a Závaznými postupy pro zadavání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Oznámení o uzavření smlouvy