Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt měsíce září

Data a informace budou na ostravském magistrátu v bezpečí

Evropská unie financovala na Magistrátu města Ostravy a v jeho dalších institucích zajištění bezpečnosti toku dat, informací a bezpečnosti v oblasti osob a majetku částkou téměř 3,4 milionu korun.

Magistrát města Ostravy zmapoval své bezpečnostní procesy a díky evropské dotaci vytvořil novou metodiku, která pomůže zefektivnit procesy úřadu, odstraní duplicity a přispěje k větší bezpečnosti práce s informacemi. Projekt s názvem Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy byl úspěšně dokončen 30. září 2011.

„Projekt měsíce“ vyhlašuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který podporuje prostřednictvím evropských prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) modernizaci veřejné správy.

Smyslem je poukázat na účel evropských finančních prostředků a jejich dopady na veřejnou správu
a občany. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR vyhlásil koncept Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy vzhledem k jeho ukončení k poslednímu září Projektem měsíce září.

Princip neustálého zlepšování

Předmětem projektu bylo zmapování a popis stávajícího systému bezpečnostních procesů v podmínkách Magistrátu města Ostravy (MMO), jednotlivých městských obvodů (MO) a zřizovaných a zakládaných organizací statutárního města Ostrava (SMO). Důvodem bylo zajištění bezpečnosti toku dat a informací a nastavení optimální funkčnosti všech probíhajících procesů. Projekt je součástí implementace Smart Administration ve veřejném sektoru, která s využitím prostředků ze strukturálních fondů přispívá ke zvýšení efektivity výkonu celé veřejné správy. Výstupem projektu je Metodika implementace systémových opatření se zaměřením na zvýšení bezpečnosti procesů Magistrátu města Ostravy a zavedení modelu neustálého zdokonalování výkonu (PDCA = Plan, Do, Check, Act).

„Vedle analýzy bezpečnostních rizik pro jednotlivá pracoviště a činnosti úřadu je projekt zaměřen
na mapování informačních a komunikačních vazeb. Součástí bylo samozřejmě i vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti dat s důrazem na optimalizaci vybraných procesů úřadu,“
popisuje činnosti v projektu Břetislav Gibas, tajemník Statutárního města Ostrava.

Pomohou evropské peníze

Zavedení moderní informační infrastruktury bude pokryto z 85 procent ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR. Projekt byl předložen v rámci výzvy č. 53 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. Celkové náklady projektu dosáhnou téměř 4 milionů korun.

Žadatelé z řad státní správy a samosprávy mají možnost předkládat Odboru strukturálních fondů
na Ministerstvu vnitra ČR své žádosti o finanční podporu z evropských fondů průběžně dle vyhlášených výzev. Dosud se podařilo rozdělit přes 18,3 miliardy korun z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, proplaceny na účty příjemcům dotace byly dvě miliardy korun.

Dokument ke stažení: