Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt měsíce prosince

ÚOHS má plán na vzdělávání svých zaměstnanců

Evropská unie financuje zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚOHS částkou přesahující 5 milionů korun.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže dokončil v prosinci plán na vzdělávání svých pracovníků. Ten je součástí celkové strategie rozvoje organizace a nastavení nového systému práce se zaměstnanci a jejich motivace.  Plán je zaměřen na identifikaci vzdělávacích potřeb zaměstnanců v návaznosti na výkon jejich funkce, ale i na jejich dispozice a potenciální další uplatnění na trhu práce. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR jej vyhlásil Projektem měsíce prosince.

„Projekt měsíce“ vyhlašuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který podporuje prostřednictvím evropských prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) modernizaci veřejné správy. Smyslem je poukázat na účel evropských finančních prostředků a jejich dopady na veřejnou správu a občany.

Nový vzdělávací model šetří peníze

Příprava vzdělávacího plánu zahrnovala několik kroků. Kromě definice současných problémů a stanovení plánu vzdělávání potřebného pro efektivní fungování organizace šlo také o navržení systematického konceptu - vzdělávacího programu včetně odpovídajících metod a aktivit. Do tvorby plánu byly zahrnuty návrhy a požadavky vedoucích pracovníků ÚOHS, které vzešly z workshopu s těmito pracovníky. „Kromě lepšího přístupu k profesnímu rozvoji našich zaměstnanců nám celý vzdělávací rámec umožní optimalizovat finanční náklady na tuto oblast, což ve výsledku napomůže k efektivnějšímu fungování úřadu,“ doplňuje Vladimíra Cigánková z referátu personalistiky ÚOHS.

Nový vzdělávací model se dotkne všech 127 zaměstnanců organizace. Zaměří se nejen na identifikaci vzdělávacích potřeb zaměstnanců v návaznosti na výkon jejich funkce, ale i na jejich dispozice a potenciální další uplatnění na trhu práce. Jeho sestavení přecházelo provedení dotazníkového šetření a analýza vzdělávacích potřeb. Na základě těchto aktivit byly identifikovány potřeby, okruhy a formy vzdělávacích akcí.

Vzdělávací plán je součástí komplexního projektu, který řeší podporu systémového přístupu v oblasti řízení lidských zdrojů. Řešení mimo jiné zahrnuje vytvoření znalostní databáze, provedení školení vedoucích pracovníků v oblasti řízení lidských zdrojů, nastavení sytému školení vedoucích pracovníků. Projekt by měl pomoci odstranit problémy se sdílením informací v úřadu, nízkou efektivitu v systému řízení zaměstnanců a absenci systému vzdělávání.

Pomohou evropské peníze

Zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚOHS bude pokryto z 85 procent ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR. Celkové náklady projektu přesahují 5 milionu korun.

Žadatelé z řad státní správy a samosprávy mají možnost předkládat Odboru strukturálních fondů na Ministerstvu vnitra ČR své žádosti o finanční podporu z evropských fondů průběžně dle vyhlášených výzev. Dosud se podařilo rozdělit téměř 19,3 miliardy korun z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, proplaceny na účty příjemcům dotace byly téměř dvě a půl miliardy korun.

Dokument ke stažení: