Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt měsíce ledna

Na vzdělávání úředníků Ministerstva kultury půjdou téměř 4 miliony korun z evropských fondů

Koncept „Řízení a rozvoj lidských zdrojů na Ministerstvu kultury“ se v rámci modernizace veřejné správy stává Projektem měsíce ledna.

V lednu byl zahájen projekt na zefektivnění řízení a rozvoj lidských zdrojů na Ministerstvu kultury České republiky. Jeho cílem je zlepšit personální práci a vzdělávací systém úředníků takovým způsobem, aby odpovídal principům moderní znalostní společnosti. Projekt za více než 4,5 milionu korun získal při hodnocení výběrovou komisí nejvíce bodů. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jej vyhlásil Projektem měsíce ledna. 

Projektem měsíce ledna“ zvolil Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který podporuje prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) modernizaci veřejné správy, projekt na vzdělávání úředníků a zavádění moderních metod v oblasti personálního řízení zaměstnanců Ministerstva kultury ČR. Smyslem projektu měsíce je poukázat na účel evropských peněz a jejich dopady na veřejnou správu a občany. Projekt realizačního týmu Ministerstva kultury ČR vybrali projektoví manažeři z důvodu zahájení prvních aktivit projektu v měsíci lednu.

„Silnou stránkou projektu je úsporný rozpočet, který v porovnání s rozsahem a detailním rozpracováním klíčových aktivit vytváří v oblasti řízení a vzdělávání zaměstnanců a jeho přidružených organizací kvalitní výstupy. Z pohledu realizace samotného projektu je také důležitá vzájemná provázanost dílčích úkolů a dobře rozpracovaný harmonogram. Projektu se tedy nedá upřít jeho společenský význam pro veřejnou správu,“ říká Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Projekt odstartoval auditem, který má identifikovat případné rezervy ve vzdělávání zaměstnanců úřadu, respektive nalézt příležitosti k jejich zlepšení. „Chceme provést analýzu stávajícího stavu a potřeb řízení lidských zdrojů uvnitř úřadu a navrhnout jejich řešení, respektive optimalizovat výkonnost jednotlivých procesů a principů motivačního řízení pro zaměstnance. Nyní máme šanci vytvořit systémovější přístup ke zvyšování kvalifikace úředníků,“ říká Vilibald Knob, vedoucí oddělení dotační politiky na Ministerstvu kultury ČR.

Vzdělávání úředníků na Ministerstvu kultury doposud probíhalo bez využití inovací a moderních metod, jejichž zajištění nebylo a není z běžných prostředků ministerstva a jeho organizací možné. Potřebnost předloženého projektu je také založena na požadavcích zaměstnanců, kteří projevují zájem o změnu systému, který doposud spočíval zejména v samostudiu a aktivním vyhledávání potřebných informací.

Projekt podpořený evropskými financemi by měl zajistit systémovější přístup ke vzdělávání, založený na provedených analýzách a vycházející z kompetenčního modelu organizace. Měl by zároveň zabezpečit eliminaci již zastaralých, či nevyhovujících typů školení, čímž se zvýší efektivita školení pro dané absolventy. „V rámci projektu dojde k vytvoření nového vzdělávacího systému, který zohlední jednotlivé pracovní pozice zaměstnanců úřadu tak, aby byli vzděláváni právě v těch oblastech, které jsou pro organizaci důležité a specifické. Při zpracování koncepce budeme vycházet především z poznatků získaných během auditu řízení lidských zdrojů a personálního managementu,“ dodává Vilibald Knob.

Systém interního vzdělávání Ministerstva kultury ČR počítá s kurzy, e-learningem, znalostní databází a vytvořením PC učebny. Celkové náklady projektu Ministerstva kultury ČR jsou vyčísleny na více než 4,5 milionu korun, přičemž 85 procent je hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zbývající částku zaplatí příjemce z vlastních zdrojů.

Ministerstvo kultury ČR jen jedním z řady žadatelů o evropské peníze. Celkem již bylo od roku 2007 podáno 6 642 žádostí souvisejících se zkvalitněním služeb veřejné správy v celkovém finančním objemu 24 761 milionů korun. V letech 2007–2015 mohou žadatelé z řad veřejné správy a samosprávy předkládat své žádosti o finanční podporu na projekty související s modernizací veřejné správy, zkvalitněním práce úředníků nebo prevencí a řešením rizik kromě Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) také v Integrovaném operačním programu (IOP). 

Dokument ke stažení: