Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prevence kriminality s pomocí map budoucnosti

Mapy budoucnosti jsou moderním nástrojem ke zvýšení efek­tivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kri­minality. Jsou založeny na analýze a predikci kriminality a vy­cházejí ze zahraničních zkušeností.

Meziroční nárůst kriminality v České republice o sedm procent

Ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 vyplývá, že analytická činnost v oblasti prevence kriminality je v současné době podceňována a nejsou dostatečně využívány její přínosy. Přitom v ČR došlo v roce 2013 k meziročnímu nárůstu na­hlášené kriminality o téměř sedm procent, což představuje 20 838 trestných činů navíc oproti předchozímu roku. Největší podíl na spá­chaných trestných činech má majetková trestná činnost. Alarmující je také zvýšení drogové trestné činnosti, a to dokonce o téměř 27 procent meziročně. Z celé řady zahraničních výzkumů vyplývá, že analyticko-prediktivní přístup dokáže velmi účinně kriminalitu snižo­vat. To si uvědomuje nejen Ministerstvo vnitra jako ústřední orgán státní správy v této oblasti, ale také zástupci Policie ČR.

Strukturální fondy zaplatí srovnávací studii

Ministerstvo vnitra v rámci výzvy B6 – Zvýšení kvality řízení lid­ských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samospráv­ných celků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizuje projekt Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýše­ní efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality. V něm uplatní moderní přístupy a nástroje strategického řízení a plánová­ní týkající se prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a ve­řejného pořádku v České republice. Rozpočet projektu činí zhruba 4 miliony korun, 85 procent z toho uhradí strukturální fondy.

„Projekt ‚Mapy budoucnosti‘ je postaven na dvou nosných aktivi­tách. Tou první je vytvoření mezinárodní srovnávací studie, jejímž cílem je zefektivnění oblasti prevence kriminality na úrovni státní správy a územní samosprávy,“ říká garant projektu JUDr. Michal Barbořík z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Studiepopíše přístupy a nástroje v zemích, kde již mají s mapováním, analýzou a predikcí kriminality určité zkušenosti a zaměří se mimo jiné i na legislativní, organizační, technické a finanční podmínky pro zavedení a využívání těchto nástrojů v praxi. Studie zmapuje také zahraniční zkušenosti ve zveřejňování map kriminality. „Na základě zjištěných znalostí a zkušeností budou zpracována zá­věrečná doporučení, jak co nejefektivněji postupovat v prevenci kriminality v České republice. Vytvoření mezinárodní srovnávací studie bude probíhat po celou dobu trvání projektu, tedy až do 31. srpna 2015,“ doplňuje garant projektu.

Odborné workshopy představí zahraniční zkušenosti

Druhou zásadní aktivitu projektu představuje uspořádání odbor­ných workshopů. Na nich zkušení zahraniční odborníci zabývající se problematikou mapování, analýz a predikcí kriminality popíší postupy a nástroje, které v praxi využívají a podělí se s účastní­ky workshopů o své zkušenosti s nimi. Připraví praktické ukázky, modelové příklady a cvičné úlohy pro cílové skupiny účastníků, k nimž patří příslušníci a zaměstnanci Policie ČR a obecních po­licií, zaměstnanci a politici obcí a zaměstnanci Ministerstva vnitra. Poznatky z workshopů, včetně poznatků z diskusí nad klíčovými tématy se zástupci cílových skupin, budou promítnuty do závěrů studie a z workshopů budou zpracovány elektronické sborníky pří­spěvků. Všechny výstupy projektu budou zveřejněny. Je zřejmé, že díky realizaci tohoto projektu dojde i v České republice k zahá­jení procesů, které povedou v konečném důsledku ke snížení kri­minality a tím ke zvýšení pocitu bezpečí občanů ČR. Přímé zahra­niční zkušenosti v této oblasti dokládají, že právě na základě analýz a predikcí dochází k poklesu obecné kriminality až o třicet procent.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

V rámci výzvy B6 Operačního programu Lidské zdroje a zaměst­nanost, oblasti podpory 4.1, se v současné době realizuje 31 pro­jektů v celkové hodnotě necelých 342 milionů korun. Projekty jsou zaměřeny na širokou škálu činností systémového charakteru, například na zlepšování řízení lidských zdrojů, na rozvoj vzdělá­vacích programů či na moderní metody zvyšování výkonnosti úřa­dů. Podpořeny budou také analytické, metodické a koordinační činnosti úřadů v rámci různých celorepublikových témat. Aktivity těchto projektů musí být dokončeny do 31. prosince 2015.

V programovém období 2007–2013 Ministerstvo vnitra jako zpro­středkující subjekt pro oblast podpory 4.1 Posilování institucio­nální kapacity a efektivnosti veřejné správy OP LZZ a oblast in­tervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě IOP podpořilo v souhrnu již 664 projektů, na které půjde přibližně 12 miliard korun ze strukturálních fondů. Kromě dokončení realizace projektů ve vyhlášených výzvách se odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra do konce roku 2014 zaměří na maximální mož­né využití přidělené alokace a úspěšné zvládnutí letošní certifika­ce u probíhajících projektů financovaných strukturálními fondy Evropské unie.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: