Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

PR články

1 2 3   Následující   ››

Metodická pomoc obcím i spolehlivější datové sítě

S pomocí strukturálních fondů Evropské unie se zkvalitňují a zrychlují služby poskytované úřady veřejné správy v České republice. Úřady se postupně mění na službu občanům především cestou zavádění moderních informačních a komunikačních technologií a podporou dalšího vzdělávání úředníků.

 

Moderní úřady veřejné správy s pomocí evropských dotací

Vzdělávání úředníků, projektové a strategické řízení, optimalizace procesů, digitalizace postupů, efektivnější řízení lidských zdrojů… To jsou jen některé oblasti, kam směřují peníze ze strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Elektronizace agend státních úřadů v plném proudu

Přispět k budování informační společnosti s cílem poskytovat moderní a bezpečné veřejné služby bez zbytečného papírování a zdlouhavého čekání se snaží úřady státní správy i územní samosprávy. Realizují proto řadu projektů zaměřených na elektronizaci agend a poskytování online služeb veřejnosti. Příkladem toho může být 22 projektů státních úřadů podpořených strukturálními fondy v rámci výzvy 17 Integrovaného operačního programu.

 

Vzdělanější úředníci = záruka kvalitnějších veřejných služeb

Ke zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných úřady veřejné správy v souladu s vládní strategií Smart Administration přispívají dotační prostředky ze strukturálních fondů. Konkrétně v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou realizovány stovky projektů, které pomáhají úředníkům stát se kvalitními profesionály.

 

Národní památkový ústav zpřístupní historické fondy cestou elektronizace a digitalizace

Od roku 2007 běží podpora elektronizace a digitalizace státní správy v rámci Integrovaného operačního programu. Celá řada procesů a činností vykonávaných úřady se úspěšně elektronizuje. Stejnou cestou jde i Národní památkový ústav, jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury. Ústav realizuje projekty, které pomohou uchovat historické fondy dalším generacím. Do aktivit projektu zapojil i hendikepované občany.

 

Strukturální fondy podpoří nové registry a projektová centra

Veřejná správa se mění. S pomocí peněz ze strukturálních fondů se zkvalitňují služby poskytované úřady státní správy i územní samosprávy. Cílem je méně papírování, více služeb elektronicky a on-line, zavedení moderních řídicích procesů a profesionální přístup úředníků. Nové registry a projektová centra budují úřady státní správy.

 

Policie buduje v krajích moderní infrastrukturu. S pomocí evropských peněz

Jednou z nezbytných podmínek zvýšení akceschopnosti Policie České republiky je modernizace její komunikační infrastruktury. Spolehlivá, dostupná a bezpečná infrastruktura pomůže zrychlit a zkvalitnit každodenní práci policie.

 

Kybernetická bezpečnost - velké téma i pro veřejnou správu

Zajištění kybernetické bezpečnosti je nepochybně jednou z klíčových výzev současné doby. Dynamika vývoje kybernetických hrozeb má výrazně rostoucí tendenci, na což musí v první řadě reagovat stát ze své centrální pozice. Řadu opatření pomohou zafinancovat strukturální fondy.

 

Prevence kriminality s pomocí map budoucnosti

Mapy budoucnosti jsou moderním nástrojem ke zvýšení efek­tivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kri­minality. Jsou založeny na analýze a predikci kriminality a vy­cházejí ze zahraničních zkušeností.

 

Jak lépe řídit "evropské"projekty? ... Pomohou projektové kanceláře

Kvalitní projektové řízení je jednou z podmínek úspěšné realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů. S přibývajícím množstvím programů a projektů, které úřady veřejné správy absorbují, narůstá význam projektových kanceláří zřizovaných přímo na úřadech.

 

Startují další strategické projekty veřejné správy

O projektech „chytré“ veřejné správy jako jsou Czech POINT, datové schránky či základní registry existuje mezi veřejností již dostatečné povědomí. Kromě těchto známých projektů vládní strategie Smart Administration se připravuje celá řada dalších strategických projektů státních úřadů. Díky nim vznikají nové a lepší registry, portály a rejstříky zvyšující komfort veřejných služeb.

 

Dobře řízený úřad = spokojenější občan

V souladu s vládní strategií Smart Administration se české úřady postupně mění na službu občanovi a úředníci se stávají kvalitními profesionály. K tomu napomáhají také regionální grantové projekty realizované v rámci výzvy 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Na zlepšení právního a regulatorního prostředí přispívají strukturální fondy

Přiblížit veřejné služby občanům a vytvořit atraktivnější prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory je součástí cílů vládní strategie Smart Administration. K jejich naplnění přispívají také projekty zaměřené na zlepšení právního a regulatorního prostředí v České republice.

 

Otevřenější a transparentnější úřady veřejné správy

Prosazovat a podporovat účinná opatření v boji proti korupci a zajistit transparentnější výkon veřejné správy vyplývá z celé řady vládních prohlášení a strategií. K jejich naplnění přispívají také projekty veřejné správy spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

 

Efektivnější justice díky projektům podpořeným ze strukturálních fondů

Od 1. ledna 2014 by měl v České republice platit nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Změny, které tato a související právní normy přinášejí, bude třeba promítnout do dalších více než dvou set právních předpisů a do celé řady podzákonných právních norem. K úspěšné implementaci změn v oblasti soukromého práva, k zefektivnění soudních procesů a zvýšení kvality práce justice mají přispět také projekty spolufinancované ze strukturálních fondů.

 
1 2 3   Následující   ››