Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Policie buduje v krajích moderní infrastrukturu. S pomocí evropských peněz

Jednou z nezbytných podmínek zvýšení akceschopnosti Policie České republiky je modernizace její komunikační infrastruktury. Spolehlivá, dostupná a bezpečná infrastruktura pomůže zrychlit a zkvalitnit každodenní práci policie.

Strukturální fondy pomáhají zvýšit akceschopnost policie

Úkolem Policie České republiky je zejména chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Policie České republiky je podřízena Ministerstvu vnitra ČR a tvoří ji, kromě policejního prezidia a dalších útvarů s celostátní působností, také krajská ředitelství policie. Zákon zřizuje celkem 14 krajských ředitelství policie, jejichž územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. Krajská ředitelství policie nyní s pomocí peněz ze strukturálních fondů zásadně modernizují svou komunikační infrastrukturu. Její bezpečné a spolehlivé fungování je jednou z podmínek zkvalitnění práce policie a zlepšení každodenní komunikace. Modernizací komunikační infrastruktury policie a posílením zabezpečení dat se zabývají jak celorepublikové projekty na úrovni Ministerstva vnitra, tak regionální projekty krajských policejních ředitelství. Příkladem toho mohou být projekty krajských ředitelství Plzeňského a Ústeckého kraje, které podpoří strukturální fondy prostřednictvím výzvy 17 Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti podpory 1.1.

V Plzeňském a Ústeckém kraji jdou příkladem

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje letos v září zahájilo realizaci projektu modernizace komunikační infrastruktury ve svém spádovém území. „Důvodem byl především zastaralý a zcela nevyhovující stav komunikačních technologií, například ukončená podpora některých komponent a subsystémů, nulová podpora řízení datových toků, nedostatečná ochrana dat před únikem i nesoulad funkčnosti nástrojů pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury podle zákona o kybernetické bezpečnosti,“ vyjmenovává hlavní důvody realizace projektu Petra Schulzová, koordinátorka projektu. „Projekt přispěje k zásadní modernizaci komunikační infrastruktury policie na území kraje a povede ke zlepšení komunikace s veřejností například zefektivněním provozovaných on-line aplikací,“ doplňuje koordinátorka projektu. Projekt Modernizace komunikační infrastruktury (MKI) – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, který podpoří strukturální fondy více než 113 miliony korun, posílí akceschopnost, mobilitu a efektivitu činností vykonávaných policií na území kraje. Ukončení aktivit projektu je plánováno k 30. listopadu 2015.

Dalším z projektů, který zatím úspěšně prochází hodnotícím procesem v rámci výzvy 17 IOP, je projekt Modernizace komunikační infrastruktury – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Stejně jako „plzeňský“ i tento projekt je připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR, který se týká budování komunikační infrastruktury a tím posílení akceschopnosti policie jako součásti veřejné správy ČR a zajištění efektivní komunikace uvnitř této veřejné organizace. Projekt, jehož realizace potrvá do 30. listopadu 2015, počítá s finanční podporou ze strukturálních fondů ve výši přibližně 131 milionů korun.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

Kromě projektů krajských ředitelství policie budou v rámci Výzvy 17 „Projekty eGovernmentu“ IOP podpořeny desítky dalších projektů úřadů státní správy, například projekty ministerstev, archívů, muzeí či knihoven. Cílem projektů je zajištění vyšší míry bezpečnosti a ochrany datových zdrojů, rozvoj elektronické spisové služby, modernizace komunikační infrastruktury, zlepšení kybernetické bezpečnosti. Zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra mezi úspěšné žadatele rozdělí téměř 1,5 miliardy korun ze strukturálních fondů.

V programovém období 2007−2013 Ministerstvo vnitra již podpořilo celkem 667 projektů úřadů veřejné správy, na něž je vyčleněno téměř 12 miliard korun z Integrovaného operačního programu a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jde o projekty podporující zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných úřady státní správy a územní samosprávy v souladu s vládní strategií Smart Administration.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: