Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podpora při výkonu kontrol realizace projektů u příjemce finanční podpory v rámci oblastí podpory 1.1, 2.1 a 3.4 IOP a 4a) a 4b) OP LZZ (nadlimitní VZ) - ZRUŠENO ZADAVATELEM

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory  Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „Podpora při výkonu kontrol realizace projektů u příjemce finanční podpory v rámci oblastí podpory 1.1, 2.1 a 3.4 Integrovaného operačního programu a 4a) a 4b) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.“  ve zkráceném znění uveřejněném v informačním systému veřejných zakázek „Podpora při výkonu kontrol realizace projektů u příjemce finanční podpory“, jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v režimu otevřeného řízení a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ a Závaznými postupy pro zadavání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Oznámení o zrušení:

Plné znění zadávací dokumentace:

Dodatečné informace k veřejné zakázce: