Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pardubický kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 93 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Pardubickém kraji již byly schváleny projekty za 92,8 milionu korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 403 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Svitavy s plánem na inovaci systému vzdělávání zaměstnanců města.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 milionu korun, objem dotací na projekty v Pardubickém kraji činí 92,8 milionu korun,“ popisuje republikové srovnání Pardubického kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Ve Svitavách zlepší systém vzdělávání

Projektů, které jsou zaměřené na vzdělávání úředníků, je hned několik. Svitavy v pardubickém regionu například získaly pro tuto oblast dotaci přes 2,1 milionu korun z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Projekt je zaměřen na zásadní inovaci systému průběžného vzdělávání zaměstnanců města Svitavy jako klíčového prvku řízení lidských zdrojů. Díky finanční podpoře bude město schopné realizovat systémové změny v oblasti vzdělávání a daleko více vzdělávacích akcí se zapojením většího počtu účastníků,“ říká Lubomír Dobeš, vedoucí projektového týmu a tajemník Městského úřadu Svitavy.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 2,5 milionu korun. Rozdíl mezi celkovými náklady a dotací zaplatí příjemce z vlastních zdrojů. V realizační fázi projektu město zřídí organizační složku, která bude plnit funkci projektové kanceláře specializované na řízení projektů financovaných z evropských fondů. Městskému úřadu tento krok například usnadní provázání několika projektů města Svitavy předložených v rámci IOP a OP LZZ - Centrum podpory projektů a projekt Rozvoje služeb eGovernmentu v obcích.

Nejvyšší čerpání v kraji má město Svitavy

Finanční podpora ze strukturálních fondů Evropské unie na zajištění efektivní veřejné správy v Pardubickém kraji je rozdělená relativně rovnovážně mezi jednotlivé skupiny příjemců, jen zhruba o něco více evropských peněz bylo schváleno na projekty měst a městysů. Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků i počtu projektů jsou Svitavy. Těm se podařilo předložit celkem tři projekty v celkové hodnotě 9,8 milionu korun. Obce byly úspěšné v 351 případech, kde hodnota schválených projektů dosahuje téměř 32 milionů korun, přičemž 27,2 milionu korun je hrazeno z Integrovaného operačního programu. Tři projekty byly schváleny také Pardubickému kraji. Jejich celková hodnota dosáhla 24,8 milionu korun.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 800 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 11,5 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy. 

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: