Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Otevřenější a transparentnější úřady veřejné správy

Prosazovat a podporovat účinná opatření v boji proti korupci a zajistit transparentnější výkon veřejné správy vyplývá z celé řady vládních prohlášení a strategií. K jejich naplnění přispívají také projekty veřejné správy spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Podle loňského mezinárodního průzkumu1 patří Česká republika k nejhorším zemím v rámci Evropské unie i celé Evropy vůbec podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Mezi nejčastější příčiny tohoto nepříznivého stavu jsou obvykle zmiňovány mezery v zákoně o veřejných zakázkách, nedostatečný systém vnitřní kontroly úřadů nebo také oddalování účinnosti služebního zákona.

Vymýtit korupci v prostředí české veřejné správy pomáhají také projekty financované ze strukturálních fondů v rámci programového období 2007–2013. K transparentnějšímu výkonu veřejné správy v souladu s vládní strategií Smart Administration (SA) přispívají jak projekty podporující elektronizaci procesů a služeb ve veřejné správě, tak projekty přímo zacílené na zvýšení efektivity v potírání korupce a prevenci korupčního jednání.

Protikorupční vzdělávání napříč veřejnou správou

Při realizaci tzv. měkkých projektů naplňujících principy SA je kladen důraz na osvětu a vzdělávání úředníků směrem k transparentnosti, profesionalitě a naplňování etických standardů včetně omezování prostoru pro korupci. Tzv. protikorupčními projekty se zabývají jak úřady státní správy, tak územní samosprávy. Mezi konkrétní nástroje protikorupčních opatření patří například vytváření protikorupčních strategií a metodik, zavádění etických kodexů, nácvik etického a profesionálního chování úředníků. Díky realizaci projektů si zaměstnanci veřejné správy osvojují základní protikorupční mechanismy a jsou schopni vhodným způsobem reagovat na potencionální situace s prvky korupce.

Například Ministerstvo vnitra realizuje v rámci výzvy 64 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), oblasti podpory 4.1, tříletý projekt Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření. Projekt je zaměřen na problematiku etických standardů a protikorupčních strategií s cílem napomoci při odhalování potencionálních korupčních příležitostí ve veřejné správě. V rámci projektu jsou aplikována základní etická pravidla přijatá na úrovni Evropské unie a Rady Evropy, legislativní a nelegislativní opatření Vlády ČR v boji proti korupci i stávající etické kodexy na různých úrovních veřejné správy. Mezi konkrétní výstupy projektu patří například e-learningové a prezenční semináře zaměřené na nácvik detekce korupčních situací a vhodného chování v nich, či výukové DVD, zachycující nejčastější modelové korupční příležitosti ve státní správě. Projekt, který má být dokončen v srpnu 2014, podpoří strukturální fondy částkou přesahující 7 milionů korun.

Vybudovat moderní a flexibilní úřad je cílem každého úřadu ať už na státní, regionální či místní úrovni. Také Jihomoravský kraj se zaměřil na zkvalitnění interních procesů a na další vzdělávání úředníků a politiků. Prostřednictvím projektu Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje realizovaném ve výzvě 69 OP LZZ, oblasti podpory 4.1, dojde nejen ke zkvalitnění strategického, projektového a procesního řízení, ale také bude posílena znalost a aplikace právních norem a zkvalitněna protikorupční prevence. „V rámci projektu byl vytvořen a akreditován e-learningový kurz Korupce (prevence a eliminace), který absolvovalo již 267 úředníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kurz seznámil absolventy se stěžejními pojmy protikorupčního jednání a související transparentní komunikací,“ vysvětluje Radim Herčík z Krajského úřadu Jihomoravského kraje a dodává: „Díky kurzu si úředníci prohloubili své znalosti v příkladech korupčních situací a zároveň získali přístupy, jak je řešit.“ Projekt podpořený téměř 7 miliony korun ze strukturálních fondů bude dokončen v srpnu 2014.

Nové portály, rejstříky a registry – cesta k vyšší otevřenosti úřadů

Spuštěním projektu základních registrů a na ně navazujících integračních projektů veřejné správy se značně zrychlilo a zjednodušilo vyřizování záležitostí s úřady. Snazší a komfortnější přístup občanů k produktům a službám veřejné správy umožňuje také postupná elektronizace agend úřadů. Dnes již není problém komunikovat s úřady online prostřednictvím celé řady elektronických formulářů, žádostí či hlášení. Moderní online služby přinášejí občanům nejen vyšší komfort při vyřizování úředních záležitostí, ale zvyšují také transparentnost a otevřenost úřadů.

V programovém období 2007–2013 Ministerstvo vnitra vyhlásilo celkem šest výzev v oblasti intervence 1.1 IOP na projekty elektronizace a digitalizace služeb veřejné správy. Nové informační portály veřejné správy, rejstříky, databáze a registry včetně napojení agend úřadů na systém základních registrů byly podpořeny prostřednictvím 60 projektů úřadů státní správy a územní samosprávy. Komfortnější obstarání úředních záležitostí díky elektronizaci agend úřadů a jejich služeb společně s vyšší mírou informovanosti občanů jsou zcela jistě cestou, jak otevřít a zpřehlednit služby státu poskytované široké veřejnosti a jak snížit motivaci a prostor pro případné korupční jednání.

Příkladem projektu, který má ambice stát se účinným prostředkem v boji proti korupci na úrovni státních úřadů, je projekt Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Díky realizaci projektu, který byl vloni úspěšně dokončen, vznikl centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu. Nový registr, který má uspořit desítky milionů korun ročně, umožní transparentní nabídku nemovitého majetku státu a zefektivní dislokaci státních úřadů. Projekt získal podporu prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) ve výši přibližně 200 milionů korun.

Prevence korupce je podporována také dalšími výzvami IOP a OP LZZ v gesci Ministerstva vnitra

Oblast protikorupčních opatření je v centru pozornosti Ministerstva vnitra také v dalších jím vyhlašovaných výzvách. Příkladem toho může být výzva B6 Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků, v níž jsou podporovány také aktivity zaměřené na prosazování preventivních a represivních opatření v boji s korupcí, na ukotvení etických kodexů a na posílení transparentnosti úřadů. Získat peníze na tyto aktivity může až 49 úřadů, jejichž projekty postoupily do hodnotícího procesu. Podobně je zaměřena i další výzva C4 Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě. V ní má možnost realizovat svá protikorupční opatření 15 úřadů, jejichž projektové žádosti v současné době procházejí hodnocením.

Dalším přínosem k posílení transparentnějšího výkonu veřejné správy v souladu s vládní strategií SA bude zcela jistě výzva 16 Strategické projekty Smart Administration. V ní může být podpořeno až 14 strategických projektů organizačních složek státu a jimi zřizovaných organizací, které podaly projekty zaměřené na elektronizaci procesních postupů jednotlivých agend v oblasti justice, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství i archivnictví. Další podporovanou oblastí v této výzvě je vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Financování rozvoje veřejné správy ze strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra rozděluje v období 2007–2013 v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost téměř 12,3 miliard korun na projekty, jejichž hlavním přínosem je rychlejší, komfortnější a transparentnější fungování veřejné správy v České republice.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

 

1. Transparency International: Corruption Perceptions Index 2012.

http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/

 

PR článek ke stažení: