Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů

OTVEZ_1_1.jpg Projekt Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů je realizován v rámci výzvy č. 62 – “Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřený na zvyšování transparentnosti veřejných zakázek a na snižování korupce. Cílem projektu je zvýšit povědomí zaměstnanců územní veřejné správy o zadávání veřejných zakázek a otázkách bid riggingu. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 12 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 62 - Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků
Realizátor Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Celkové náklady projektu 12 060 560 Kč
Přínosy projektu
  • Zvýšení transparentnosti procesu zadávání zakázek a výběru dodavatele
  • Zlepšení právního povědomí zadavatelů
  • Posílení pozice veřejných zadavatelů
  • Posílení principu dobré správy, záruky pro "slušné dodavatele"
  • Odhalení a potrestání korupčního jednání
  • Prevence, odhalení a potrestání kartelů vznikajících při výběrových řízeních
  • Snížení ceny hrazené z veřejných rozpočtů v rámci realizace zakázek
Obsah projektu

Projekt reaguje na nedostatečné povědomí v zásadních otázkách o zadávání veřejných zakázek a otázkách bid riggingu u organizací veřejné správy, primárně pak u velkých zadavatelů. Účelem projektu je zvýšit povědomí zaměstnanců organizací veřejné správy o zadávání veřejných zakázek a otázkách bid riggingu. Toto bude realizováno formou edukace s cílem podpořit informovanost a právní povědomí o zásadních otázkách, které jsou důležité pro správné rozhodování a prostřednictvím vzdělávání a výměny informací s ostatními orgány veřejné správy přispět ke zlepšení efektivity v boji proti neprůhlednosti, korupci a nedostatečné kvalifikovanosti. Projekt vychází z Usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2006 č. 1199 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006-2011 a reaguje na neutěšivou situaci v oblasti korupce a veřejných zakázek. Realizací projektu dojde prostřednictvím konzultací a aktivní pomoci ke zvýšení právního povědomí v zásadních otázkách v oblasti veřejných zakázek a bid riggingu a dojde tak k pomoci v oblasti odhalování protiprávního jednání.

Výše uvedeného cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících činností:
1) proškolení veřejných zadavatelů, kdy bude Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže realizováno přímé vzdělávání a osvěta v území.
2) vytvoření funkčního institucionálního rámce, který bude prostřednictvím konzultací a aktivní pomoci zástupcům cílové skupiny zvyšovat právní povědomí o těchto zásadních otázkách a napomáhat tak odhalování protiprávního jednání.
Projekt samotný má dvě fáze. V rámci realizace projektu půjde o informační kampaň a vzdělávání v oblasti veřejných zakázek a bid riggingu v podobě Roadshow ve všech krajích. Další část vzdělávání se bude odehrávat v prostorách Úřadu. Půjde o konzultační činnost, webové stránky a semináře.

Napsali jsme o nich  
Více informací