Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město Opava

Optimalizace systemu vzdelavani SM Opava Projekt Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město Opava se realizuje v rámci výzvy č. 69 - "Vzdělávání pro územní veřejnou správu" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nový komplexní systém vzdělávání má přispět k efektivnějšímu rozvoji lidských zdrojů a tím i ke kvalitnějším službám magistrátu poskytovaných občanům. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo 4 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 69 - Vzdělávání pro územní veřejnou správu
Realizátor

Statutární město Opava

Celkové náklady projektu 4 706 595 Kč
Přínosy projektu
  • Nový systém vzdělávání úředníků magistrátu
  • Kvalitnější rozvoj lidských zdrojů
  • Kvalitní služby poskytované občanům
Obsah projektu
Projekt představuje zcela nový komplexní systém vzdělávání ve SMO reagující na současné podmínky ve veřejné správě a rychle se měnící legislativu a na nové principy moderního řízení lidských zdrojů. Přínosem projektu je zajištění komplexního vzdělávání úředníků, kteří získávají potřebné aktuální znalosti z oblasti práva, ekonomiky a financí tak, aby je mohli ve své každodenní praxi ještě účinněji používat.
 
„Hlavním cílem projektu bylo zefektivnit systém vzdělávání a zlepšit kvalitu řízení a rozvoje lidských zdrojů u zaměstnanců, což jsme očekávali, že se projeví na celkovém dalším zkvalitnění služeb magistrátu poskytovaných našim občanům profesionálními úředníky, ještě lépe vybavenými jak odbornými, tak měkkými dovednostmi. Doprovodným efektem projektu bylo dotvoření finální podoby jednotné firemní kultury a další rozšíření transparentnosti a otevřenosti magistrátu vůči občanům, resp. klientům,“ uvádí Ing. Magda Handlosová, manažerka projektu. „A že jsme patrně dosáhli vytčeného cíle, o tom svědčí i výsledky šestého ročníku žebříčku „Město pro byznys“, které vyhlásil časopis Ekonom ve spolupráci s českými podnikateli. Město Opava obsadilo v přehledu za rok 2013 krásné čtvrté místo, přičemž největší úspěch zaznamenalo ve vstřícnosti a ochotě úředníků, kde podle názoru podnikatelů obsadilo v kraji první místo,“ doplňuje ji JUDr. Tomáš Elis, tajemník Magistrátu města Opavy.

Mimo na pracovní schopnosti zaměstnanců se projekt zaměřil i na péči o zvyšování jejich odolnosti ve stresových situacích, zvyšování komunikačních dovedností při jednání s občany a učení se asertivnímu jednání. Jde tedy nejen o soustavný a plynulý rozvoj odborných znalostí zaměstnanců, ale i o rozvoj jejich psychické připravenosti zaměřené na prevenci psychosomatických chorob a psychických obtíží, které bývají negativním důsledkem pracovního stresu.

Zaměstnanci tak absolvovali nejen semináře ze všeobecných odborných znalostí (např. z praktické personalistiky, veřejných zakázek), ale i z měkkých dovedností typu komunikace pro správní praxi, firemní kultura a etický kodex, prevence syndromu vyhoření, zdravá a asertivní komunikace. Vedoucí úředníci absolvovali navíc semináře zahrnující manažerské vzdělávání a řízení lidských zdrojů, komunikační a prezentační dovednosti, motivaci zaměstnanců a firemní kulturu s etickým kodexem. Na tomto semináři formou workshopu sami společně vytvářeli vnitřní předpis pro „Firemní kulturu a etický kodex“, se kterým byli následně seznámeni všichni zaměstnanci, a je vyžadováno jeho dodržování. Současně byly semináře zpracovány formou e-learningu a doplněny závěrečnými testy, aby je všichni zaměstnanci měli pro zopakování kdykoli k dispozici. Rovněž těmito e-learningovými kurzy povinně prochází všichni noví zaměstnanci.

V současné době již na úřadě probíhá v rámci udržitelnosti projektu opětovné proškolování všech zaměstnanců po dvou letech ze všeobecných odborných znalostí. Školiteli jsou však tentokrát již zaměstnanci magistrátu – odborníci v daných oblastech, kteří nejen prezenční formou seznamují účastníky seminářů ze všeobecných odborných znalostí spolu se všemi změnami v daných zákonech, ke kterým v časovém období dvou let došlo, ale zahrnují do svých prezentací také problematiku úřadu a ukazují principy výše uvedených témat přímo na praktických příkladech. Celá výuka probíhá dle jednoduchého principu: „méně teorie, více praxe“ a je směřována na praktické využití zákonných ustanovení s cílem co nejnázorněji přiblížit zaměstnancům praktickou aplikaci zákonů. Některé speciální části vzdělávání jsou koncipovány přímo směrem k praktickému využití v běžném životě.
Více informací

http://www.opava-city.cz/