Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Role Ministerstva vnitra ČR v oblasti strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra je zprostředkujícím subjektem pro 2 z 26 operačních programů. MV, a především jeho Odbor strukturální fondů (OSF), vyhlašuje výzvy, vybírá a hodnotí projekty a v průběhu realizace je dále kontroluje. Věnuje se i potenciálním žadatelům, konzultuje s nimi jejich projektové záměry a pomáhá při přípravě žádostí pomocí seminářů, on-line poradny a dalších pomocných nástrojů, především na webu.

Integrovaný operační program_logoPrvním z nich je Integrovaný operační program, který je financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Jeho prostřednictvím je možno financovat tzv. investiční projekty. Řídicím orgánem pro tento program je Ministerstvo pro místní rozvoj. Oblastí intervence spadající pod MV je 1.1a) a 1.1b) - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Do 30. 6. 2012 pod MV rovněž spadaly oblasti intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě a 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, které nyní spadají pod Ministerstvo pro místní rozvoj.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost_logoDruhý se nazývá Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a jeho prostřednictvím je možno financovat tzv. neinvestiční projekty. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Oblast podpory spadající pod MV se nazývá 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.


Oba programy přispívají k realizaci strategie Smart Administration (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby). EU financuje způsobilé výdaje  projektů v maximální výši 85 %. Zbylých 15 % musí zajistit sám příjemce.

Evaluační aktivity prováděné zprostředkujícím subjektem MVČR

Dokumenty k evaluačním aktivitám ZS MVČR naleznete ke stažení zde.