Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení realizace OP LZZ

Vedoucí oddělení
Ing. Věra Galuszková
974 818 511
vera.galuszkova@mvcr_cz

Náplň práce oddělení

Projektová část

 • Zajišťuje administraci projektových žádostí po vydání právního aktu, posuzuje je z hlediska věcného souladu s danou výzvou a OP LZZ;
 • Kontroluje monitorovací zprávy, řeší s příjemcem podstatné a nepodstatné změny projektů, uzavírá projekty;
 • Je hlavní kontaktní osobou pro příjemce v rámci OP LZZ, zajišťuje podporu příjemců a realizátorů projektů prostřednictvím zodpovídání dotazů a přímých konzultací;
 •  Podílí se na veřejnosprávních kontrolách;
 •  Hlásí podezření na nesrovnalosti dle typu na příslušný orgán;
 • Spolupracuje při řešení stížností a odvolání.

Finanční část

 • Zajišťuje finanční řízení realizace programů (ve spolupráci s ŘO stanovuje roční alokace pro jednotlivé výzvy/OP/prioritní osy/oblasti intervence, zajišťuje finanční plánování výzev, objemu schválených projektů, certifikací výdajů a kontrol);
 • Zpracovává finanční bilance;
 • Zpracovává podklady pro certifikaci;
 • Kontroluje monitorovací zprávy – finanční část;
 • Komunikuje se správcem rozpočtu ohledně tvorby rozpočtu a rozpočtových výhledů (vypracovává odhady objemu žádostí o platby pro běžný a následující rozpočtový rok);
 • Podílí se na veřejnosprávních kontrolách;
 • Hlásí podezření na nesrovnalosti dle typu na příslušný orgán;
 • Spolupracuje při řešení stížností a odvolání.

Kontakty

Projektoví manažeři

Mgr. Taťána Holečková 974 818 519 tatana.holeckova@mvcr_cz
     
     

Finanční manažeři

Jiří Janovský 974 818 501 jiri.janovsky@mvcr_cz