Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení realizace Programu Švýcarsko-české spolupráce, Norských fondů a udržitelnosti projektů IOP

Vedoucí oddělení
Ing. Roman Beneš - pověřen řízením oddělení
974 818 516
roman.benes@mvcr_cz

Činnosti Programu Švýcarsko-česká spolupráce

 • Implementace - kontrola souladu realizace projektu s Dohodou o projektu, kontrola veřejných zakázek, pořádání Řídících výborů, účast na jednání Monitorovacích výborů, kontrola monitorovacích zpráv, posuzování a schvalování návrhů změn v projektech;
 • Financování - narozpočtování prostředků, soulad s Dohodou o projektu, kontrola žádostí
  o platbu, převod prostředků, předkládání žádostí na NKJ;
 • Ostatní - řešení nesrovnalostí, spolupráce na kontrolách/auditech, metodická činnost, zajištění informovanosti a publicity, archivace relevantních dokumentů.

Činnosti v rámci Norských fondů

 • Projednávání podstatných změn v projektech, spolupráce při realokaci finančních prostředků mezi projekty, finanční řízení, šetření nesrovnalostí projektů;
 • Účast na ověření projektů na místě, poskytování podkladů ke všem fázím kontroly na vyžádání MF, aktivní účast na externím hodnocení projektů nebo Programu;
 • Příprava podkladů pro jednání Řídícího výboru Programu a Monitorovacího výboru, zpracování informační brožury o celém Programu CZ 14;
 • Předkládání Průběžné zprávy o činnosti vč. Žádosti o platbu;
 • Účast na publicitě programu, zajištění archivace a dostupnosti dokumentace.

Činnosti spojené s ukončováním IOP (programové období 2007- 2013)

 • Vedení projektů v období udržitelnosti (min. do roku 2020) - administrace Hlášení
  o udržitelnosti, provádění administrativních kontrol, analýz rizik, administrace;
 • Oznámení o změnách v projektech v období udržitelnosti, komunikace s příjemci finanční podpory;
 • Poskytování součinnosti ŘO IOP (Závěrečná zpráva programu);
 • Vedení agendy IOP, obsluha IS MONIT7+, komunikace s ŘO IOP, archivace.

Kontakty

Projektový a finanční manažer IOP

Ing. Petra Půlpánová

974 818 496  petra.pulpanova@mvcr_cz

 

   

  

Program Švýcarsko-česká spolupráce a Norské fondy

Ing. Martina Vrabelová 974 818 540 martina.vrabelova@mvcr_cz

Ing. Klára Palasová

974 818 538

klara.palasova@mvcr_cz