Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nové soukromé právo

MSP_perex.jpg Projekt Nové soukromé právo se realizuje v rámci výzvy č. 80 - "Efektivní justice" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem je zajistit úspěšnou implementaci nového občanského zákoníku, který začně platit na začátku roku 2014, zejména prostřednictvím konzultací a osvěty pro orgány veřejné moci. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 16,4 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 80 - Efektivní justice
Realizátor

Ministerstvo spravedlnosti

Celkové náklady projektu 19 322 060 Kč
Přínosy projektu
  • podpora zavedení nového občanského zákoníku do praxe
  • sjednocení právního výkladu
  • snížení právní nejistoty
Obsah projektu
Od 1. ledna 2014 bude v ČR platit nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Změny, které tato a související právní normy přinášejí, bude třeba promítnout do dalších více než dvou set právních předpisů a také do celé řady podzákonných právních norem. Pro úspěšnou implementaci nové právní normy proto Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo specializované oddělení Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. To poskytuje odbornou konzultační činnost všem orgánům veřejné moci při zavádění nového soukromého práva do jejich agend. Napomůže se sjednocením výkladu, odstraňováním výkladových nejasností a povede k lepší predikci rozhodnutí soudů.
 
„Cílem projektu je také osvětová činnost. K naplnění cíle přispějí zejména nové webové stránky a brožury zaměřené na vybrané aspekty nového soukromého práva a jeho aplikaci," říká Mgr. Martina Brandejsová z Ministerstva spravedlnosti a dodává: „Součástí projektu jsou také překlady nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém do čtyř světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština a ruština) a dále Analýza Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí.“
 
Hlavním efektem projektu je pomoc orgánům veřejné moci při implementaci nového soukromého práva do praxe, přispět k jednotné aplikaci práva a snížit práh právní nejistoty.
Více informací

http://www.justice.cz