Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Národní památkový ústav zpřístupní historické fondy cestou elektronizace a digitalizace

Od roku 2007 běží podpora elektronizace a digitalizace státní správy v rámci Integrovaného operačního programu. Celá řada procesů a činností vykonávaných úřady se úspěšně elektronizuje. Stejnou cestou jde i Národní památkový ústav, jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury. Ústav realizuje projekty, které pomohou uchovat historické fondy dalším generacím. Do aktivit projektu zapojil i hendikepované občany.

Místo „papírování“ elektronické veřejné služby

Jisté je, že v dnešní době maximálního využívání informačních a komunikačních technologií stále více přestává vyhovovat oběh papírových dokumentů na úřadech státní správy. Pozornost se oprávněně přesouvá na elektronizaci agend a poskytování online služeb veřejnosti. Národní památkový ústav (NPÚ), který zajišťuje odborné činnosti v oboru státní památkové péče, si od elektronizace procesů a digitalizace spravovaných fondů slibuje poskytování rychlejších a kvalitnějších veřejných služeb.

Do konce listopadu 2015 NPÚ plánuje dokončit dva projekty podpořené Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím výzvy 17 Integrovaného operačního programu. Jde o projekty Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN*) a Digitalizace fondů NPÚ. Oba projekty, jejichž souhrnná hodnota činí bezmála 39 milionů korun, realizuje NPÚ od poloviny roku 2014.

„Společným cílem obou projektů je vytvoření integrovaného informačního systému památkové péče, který zefektivní celou řadu činností týkající se péče o kulturní památky a práce s dokumentačním a sbírkovým fondem ve správě NPÚ. Nově vytvořený systém zároveň přispěje k bezproblémovému zpřístupnění potřebných dat uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti a ke spolehlivému uchování cenných historických fondů pro příští generace,“ shrnuje hlavní přínosy projektů Ing. arch. Alexandra Křížová, vedoucí odboru evidence a dokumentace generálního ředitelství NPÚ.

Památkový katalog zlepší přístup k údajům o památkovém fondu v ČR

Projekt Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN) reaguje na již nevyhovující stav databáze Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP). Stávající základní systém používaný pro sběr dat a evidenci památkového fondu je již technologicky zastaralý a používané aplikace neumožňují operativní online editaci a aktualizaci údajů ze všech pracovišť NPÚ, Ministerstva kultury a spolupracujících subjektů. „Důvodem realizace projektu je také to, že územní identifikace památkového fondu není dosud provázána s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí RUIAN, takže údaje o chráněných parcelách, uváděné ve webové prezentaci ÚSKP MonumNet, jsou platné k době vzniku záznamu a je nutné si vždy vyžádat jejich aktuální potvrzení, znamenající pracnou ruční kontrolu oproti stavu evidence Katastru nemovitostí“ vysvětluje Ing. Petr Volfík, vedoucí odboru informatiky, který projekt řídí.

Díky realizaci projektu „Památkový katalog“ bude vytvořen nový elektronický systém evidence památkového fondu v České republice v návaznosti na základní registry veřejné správy. „Výsledkem budou rychlejší a transparentnější procesní postupy v oblasti evidence památkového fondu a zlepšení poskytování veřejných služeb s tím spojených,“ říká Ing. Petr Volfík a dodává: „Nově vytvořený evidenční systém zásadně usnadní práci pracovníkům NPÚ, orgánům státní správy a územní veřejné správy (krajům a obcím), podnikatelům i ostatní veřejnosti a výrazně zlepší přístup k potřebným údajům všem zainteresovaným subjektům. Součástí řešení je také implementace nového geoportálu NPÚ, který umožní poskytovat související geografická data o památkovém fondu a mapové služby v souladu se směrnicí INSPIRE.“ Na projekt „Památkový katalog“ o celkovém rozpočtu 21 milionů korun přispějí 18 milionů korun strukturální fondy.

Dokumentační a sbírkový fond NPÚ bude zachován pro další generace

Celosvětovou tendencí v oblasti památkových fondů ve správě veřejných institucí je digitalizace maximálního množství materiálů a tím docílení rychlejšího, spolehlivějšího a bezpečnějšího zpřístupnění potřebných dat odborné i široké veřejnosti prostřednictvím internetu. Zájmem veřejné správy je samozřejmě také trvalá snaha o maximální ochranu těchto fondů a jejich zachování příštím generacím. K naplnění těchto cílů přispěje druhý ze zmiňovaných projektů realizovaný NPÚ v rámci výzvy 17 Integrovaného operačního programu − projekt Digitalizace fondů NPÚ.

První část projektu se bude zabývat zajištěním dostupnosti obsahu dokumentů Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Zajímavostí je zcela jistě zapojení hendikepovaných pracovníků do aktivit projektu. „V bezbariérových prostorách NPÚ, zdarma zapůjčených pouze pro realizaci projektu digitalizace, vznikla vymezená chráněná dílna. Do dvousměnného provozu se zapojili díky vysoutěžené zakázce i hendikepovaní. Jak ukazují výsledky práce po měsíci ostrého provozu, kvalita odvedené práce je velmi dobrá a oboustranná spolupráce zcela bezproblémová,“ hodnotí zajímavý sociální přesah projektu Ing. arch. Alexandra Křížová.

Druhá část projektu řeší zřízení specializovaného digitalizačního centra, ve kterém bude v následujících letech probíhat postupné skenování části dokumentačních a historických fondů NPÚ (negativy, fotografie, plánová dokumentace a grafiky, obrazy, textilie apod.). V depozitářích a „hradozámeckých“ instalacích objektů ve správě NPÚ je totiž uloženo značné množství těchto historicky cenných uměleckých předmětů. Pro zpřístupnění těchto fondů veřejnosti je nezbytné co nejdříve začít s digitalizací. To se týká zejména dokumentačních fondů s mimořádně ohroženými historickými fotografiemi a skleněnými negativy. Konkrétním příkladem je část unikátní fotografické sbírky NPÚ. Ta je v současné době na hranici své životnosti a hrozí nebezpečí, že postupná degradace původního fotochemického obrazu způsobí nenahraditelné ztráty.

Hlavním přínosem projektu Digitalizace fondů NPÚ bude nejen uchování cenného historického materiálu budoucím generacím, ale také zjednodušení přístupu k němu moderní online cestou. Projekt o rozpočtu necelých 18 milionů korun získal dotaci ze strukturálních fondů ve výši 15 milionů korun.

Přes 12 miliard korun ze strukturálních fondů na kvalitnější výkon veřejné správy

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra (OSF MV) vykonává funkci Zprostředkujícího subjektu pro Integrovaný operační program, oblast intervence 1.1 a pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1. V rámci programového období 2007−2013 rozděluje přibližně 12,5 miliard korun na projekty podporující zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných úřady veřejné správy v České republice. Realizace těchto projektů musí být ukončena nejpozději do konce roku 2015. OSF MV dále plní funkci Zprostředkujícího subjektu Programu švýcarsko-české spolupráce a Partnera Programu EHP Norsko.

 

*RUIAN = registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

Je jedním ze základních registrů ČR. Slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Je spravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

 

PR článek ke stažení: