Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek

elektronicke_zadavani_vz.png Projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je realizován v rámci výzvy č. 07 – „Elektronizace služeb veřejné správy“ Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je zpřehlednění systému zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek, menší finanční zátěž pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek, zavedení nové komunikační a informační technologie na úřady a zkvalitnění služeb veřejné správy. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 300 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkové náklady projektu 300 000 000 Kč
Přínosy projektu
  • Zpřehlednění systému zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek;
  • Menší finanční zátěž pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek;
  • Zavedení nové komunikační a informační technologie na úřady;
  • Zkvalitnění služeb veřejné správy
Obsah projektu Výstupem průřezového projektu bude Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). NIPEZ je modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. Hlavním cílem  projektu NIPEZ je  dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů. Realizátorem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které bude zajišťovat aktivity projektu především dodavatelským způsobem. V průběhu realizace projektu budou zpracovány technické specifikace, zajištěna nezbytná legislativa i zajištěn vývoj systémů. Projekt bude realizován ve třech letech a tím z důvodu financování v rozpočtových letech rozdělen do tří etap. Cílovou skupinou projektu jsou zadavatelé veřejných zakázek, dodavatelé, MMR a stávající provozovatelé infrastrustruktury.
Napsali jsme o nich

Veřejné zakázky se budou zadávat elektronicky. Stát tím ušetří.

Stovky hodin strávených přípravou zadávací dokumentace, vyhodnocování nabídek, řešení sporů. Systém zadávání veřejných zakázek je zkrátka v Česku hodně složitý a zdlouhavý. Živí celou armádu poradců a konzultantů, kteří pomáhají úřadům eliminovat spory nebo firmám dosáhnout na veřejné peníze.

Přitom existují nástroje, které mohou situaci usnadnit, jde například o širší využití informačních technologií při jejich zadávání. Z provedeného průzkumu však vyplynulo, že elektronickou podporu při zadávání veřejných zakázek dosud využívá jen 18 % zadavatelů. Obvykle jde však jen o dílčí kroky.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravilo projekt, jehož cílem je vybudování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, a na jeho realizaci získalo prostředky z Integrovaného operačního programu. Odhadované náklady se pohybují okolo 300 milionů korun.

„Jde o dlouhodobý projekt, jehož cílem je především dosažení významných finančních úspor, a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením administrativy tj. nákladů spojených se zadáváním veřejných zakázek, navíc projekt podpoří konkurenční prostředí, zvýší transparentnost veřejného investování a proces zrychlí. Návrh bude realizovaný v několika fázích a bude spojen s rozsáhlým školením. Nezbytnou součástí jeho plného zavedení v praxi jsou i změny legislativy, která se zakázkami souvisí,“ říká Jiří Svoboda, ředitel odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj a zároveň koordinátor projektu.

„Pokud se systém podaří dobře nastavit, povede k zvýšení konkurence mezi dodavatelskými firmami. Zároveň však usnadní přístup malých a středních firem k veřejným zakázkám,“ hodnotí z pohledu podnikatelů Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

Více informací